Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kaple s Pietou v kostele sv. Ignáce zpřístupněna

Publikováno: 28.4.2010 v 14:49

Kaple s gotickou Pietou v kostele sv. Ignáce je přístupná k modlitbě nebo k prohlídce vždy v době otevření kostela, tj. půl hodiny před každou bohoslužbou a po bohoslužbě až do uzamčení. Více najdete v textu…


Pieta z kostela sv. Ignáce v Jihlavě

národní kulturní památka

O typu výtvarného zobrazení Panny Marie jako matky, držící v náručí tělo ukřižovaného syna Ježíše Krista, toho bylo již dosti napsáno. V Bibli však tato scéna popsána není a jeden ze starších výkladů spojuje výjev Piety se středověkou mariánskou lyrikou, kdy matka touží naposledy obejmout mrtvého syna. Novější poznatky hovoří též o funkci tohoto zobrazení jako příkladu eucharistické úcty. Historicky má zřejmě scéna kořeny ještě v byzantském prostředí, odkud se prostřednictvím pašijových výjevů dostala přes Itálii do dalších částí Evropy.

První Piety se objevují ke konci 13. století a hned z první třetiny 14. století je v jihlavském prostředí doložena monumentální a jedna z nejstarších Piet ve střední Evropě, totiž Pieta v kapli Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba (ta je otevřena v letní sezoně k nahlédnutí přes mříž bočního vchodu od náměstí; skupinovou prohlídku lze domluvit s farářem farnosti). Z původně heroického sousoší tohoto typu se postupně vyvinulo nové zobrazení Piet v tzv. krásném slohu, v němž dochází k rozvoji harmonického souzvuku krásy. Je to na konci 14. století, kdy sílí mariánské téma mateřské lásky společně s eucharistickým kultem. Typickým znakem je změna výrazových prostředků – tělo Spasitele leží hluboko v matčině klíně, jeho hlava je hluboce zakloněna, výrazy obličejů jsou naplněny citovými vazbami. Tak je tomu i v případě Piety z kostela sv. Ignáce.

Podobně jako u tzv. Přemyslovského krucifixu je dosud nerozřešena otázka původu sochy této Piety. Předpokládá se, že se do výklenku pohřební kaple kostela sv. Ignáce, vystavěné jezuity po roce 1682, dostala s dalším mobiliářem po roce 1781 v rámci stěhování ze sousedního kláštera dominikánů. Někteří badatelé usuzují, že sousoší mohlo vzniknout na Moravě, případně v Podunají, přesněji ve Vídni. V současné době však převládá názor, že místem vzniku byla Praha. Téměř jistotu pražské provenience zvýrazňuje fakt, že socha byla vytvořena z opuky těsně po vytěžení materiálu z lomu, kdy lze kámen velmi snadno a dokonale opracovávat. Opukové lomy se v té době nacházely právě na území dnešní Prahy, především v oblasti západně od Hradčan.

Také doba vzniku sousoší nebyla dosud zcela jednoznačně určena. Jestliže se dříve uvažovalo o vzniku krátce po roce 1400, jsou dnešní vědecké teorie spíše nakloněny k době vzniku krátce po roce 1390, a to vzhledem k blízkému vztahu jihlavské Piety k torzálně dochované Pietě z Badenu u Vídně či madonou z epitafu Jana z Jeřeně.

Pieta má nyní uvolněnou polychromii a bude třeba nejdříve provést její restaurování, které se připravuje. Nařízením vlády ČR ze dne 29. 9. 2005 byla Pieta z filiálního kostela sv. Ignáce v Jihlavě prohlášena za národní kulturní památku.

Mgr. Libor Šturc,
oddělení uměleckých sbírek a fondů Královské kanonie premonstrátů na Strahově


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba od března 2010 opět zpřístupnila kapli s Pietou k modlitbě nebo prohlídkám. Přístupná je vždy v době otevření kostela, tj. půl hodiny před každou bohoslužbou a po bohoslužbě až do uzamčení. Kostel sv. Ignáce je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů, v letní sezoně k nahlédnutí přes mříž zádveří hlavního vchodu. Bohoslužby najdete ZDE. Skupinovou prohlídku kostela lze domluvit s farářem farnosti.

ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem,
farář

Autor: Libor Šturc, Petr Božik

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter