Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kaple s Pietou v kostele sv. Ignáce zpřístupněna

Publikováno: 28.4.2010 v 14:49

Kaple s gotickou Pietou v kostele sv. Ignáce je přístupná k modlitbě nebo k prohlídce vždy v době otevření kostela, tj. půl hodiny před každou bohoslužbou a po bohoslužbě až do uzamčení. Více najdete v textu…


Pieta z kostela sv. Ignáce v Jihlavě

národní kulturní památka

O typu výtvarného zobrazení Panny Marie jako matky, držící v náručí tělo ukřižovaného syna Ježíše Krista, toho bylo již dosti napsáno. V Bibli však tato scéna popsána není a jeden ze starších výkladů spojuje výjev Piety se středověkou mariánskou lyrikou, kdy matka touží naposledy obejmout mrtvého syna. Novější poznatky hovoří též o funkci tohoto zobrazení jako příkladu eucharistické úcty. Historicky má zřejmě scéna kořeny ještě v byzantském prostředí, odkud se prostřednictvím pašijových výjevů dostala přes Itálii do dalších částí Evropy.

První Piety se objevují ke konci 13. století a hned z první třetiny 14. století je v jihlavském prostředí doložena monumentální a jedna z nejstarších Piet ve střední Evropě, totiž Pieta v kapli Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba (ta je otevřena v letní sezoně k nahlédnutí přes mříž bočního vchodu od náměstí; skupinovou prohlídku lze domluvit s farářem farnosti). Z původně heroického sousoší tohoto typu se postupně vyvinulo nové zobrazení Piet v tzv. krásném slohu, v němž dochází k rozvoji harmonického souzvuku krásy. Je to na konci 14. století, kdy sílí mariánské téma mateřské lásky společně s eucharistickým kultem. Typickým znakem je změna výrazových prostředků – tělo Spasitele leží hluboko v matčině klíně, jeho hlava je hluboce zakloněna, výrazy obličejů jsou naplněny citovými vazbami. Tak je tomu i v případě Piety z kostela sv. Ignáce.

Podobně jako u tzv. Přemyslovského krucifixu je dosud nerozřešena otázka původu sochy této Piety. Předpokládá se, že se do výklenku pohřební kaple kostela sv. Ignáce, vystavěné jezuity po roce 1682, dostala s dalším mobiliářem po roce 1781 v rámci stěhování ze sousedního kláštera dominikánů. Někteří badatelé usuzují, že sousoší mohlo vzniknout na Moravě, případně v Podunají, přesněji ve Vídni. V současné době však převládá názor, že místem vzniku byla Praha. Téměř jistotu pražské provenience zvýrazňuje fakt, že socha byla vytvořena z opuky těsně po vytěžení materiálu z lomu, kdy lze kámen velmi snadno a dokonale opracovávat. Opukové lomy se v té době nacházely právě na území dnešní Prahy, především v oblasti západně od Hradčan.

Také doba vzniku sousoší nebyla dosud zcela jednoznačně určena. Jestliže se dříve uvažovalo o vzniku krátce po roce 1400, jsou dnešní vědecké teorie spíše nakloněny k době vzniku krátce po roce 1390, a to vzhledem k blízkému vztahu jihlavské Piety k torzálně dochované Pietě z Badenu u Vídně či madonou z epitafu Jana z Jeřeně.

Pieta má nyní uvolněnou polychromii a bude třeba nejdříve provést její restaurování, které se připravuje. Nařízením vlády ČR ze dne 29. 9. 2005 byla Pieta z filiálního kostela sv. Ignáce v Jihlavě prohlášena za národní kulturní památku.

Mgr. Libor Šturc,
oddělení uměleckých sbírek a fondů Královské kanonie premonstrátů na Strahově


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba od března 2010 opět zpřístupnila kapli s Pietou k modlitbě nebo prohlídkám. Přístupná je vždy v době otevření kostela, tj. půl hodiny před každou bohoslužbou a po bohoslužbě až do uzamčení. Kostel sv. Ignáce je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů, v letní sezoně k nahlédnutí přes mříž zádveří hlavního vchodu. Bohoslužby najdete ZDE. Skupinovou prohlídku kostela lze domluvit s farářem farnosti.

ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem,
farář

Autor: Libor Šturc, Petr Božik

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter