Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Průzkum a dokumentace středověkých omítek - únor 2018

Publikováno: 13.2.2018 v 17:25

Informace k průzkumu a dokumentaci části středověké fasády presbytáře kostela sv. Jakuba.Koncem loňského roku (listopad 2017) probíhaly na kostele sv. Jakuba činnosti spojené s průzkumem středověké fasády na exteriéru stěny presbytáře v prostoru nad sakristií. Právě tam se nacházejí částečně zachované omítkové vrstvy představující plastický vlys s motivem lomeného oblouku.

Díky zájmu a vstřícnosti zúčastněných stran, se zástupci vlastníka kostela (Královská kanonie premonstrátů na Strahově) a pracovníci památkové péče (NPÚ ÚOP Telč a KÚ Kraje Vysočina) shodli na dalším postupu, kterým bylo vypracování odborné dokumentace k nálezu (prosinec 2017) a rozhodnutí o bezprostřední konzervaci uvedených omítek včetně odebrání vzorků pro další chemickou analýzu. Tyto činnosti budou probíhat v nejbližším období.

Vlastní průzkum probíhal v podmínkách, kdy současně pokračovaly práce na generální opravě krovu a střechy kostela, konkrétně v prostoru krovu nad sakristií. Nastavená koordinace činností nezpůsobila žádné obtíže.

Dochovaná část omítek jižní vnější fasády pod korunní římsou presbytáře se zajímavým obloukovým vlysem je patrně jedinou vnější omítkovou vrstvou zachovanou na kostele z období středověku. Další zkoumání (v nejbližším období roku 2018) pak ukáže, zda tyto vrstvy skutečně patří k nejstarší fázi výstavby raně gotického kostela neodlučitelně související s presbytářem z roku 1257. Každopádně již nyní lze jen souhlasit se závěrem vypracovaného OPD, že takovéto nálezy „…mají vždy nesmírnou hodnotu, protože posouvají naše poznání v obraze“, i když „bohužel stále ještě ze střípků“.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter