Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Svátost biřmování

Publikováno: 13.10.2018 v 19:40

Příprava k biřmování se v Jihlavě otevírá vždy jednou za několik let střídavě v obou jihlavských farnostech (u premonstrátů nebo u minoritů). Informace o nejbližší přípravě k svátosti biřmování.Poslední udělování svátosti biřmování bylo v naší farnosti, v loňském roce 2017 při mši svaté ve farním kostele sv. Jakuba Většího. Udělovatelem byl Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.


Nejbližší udělování svátosti biřmování bude v roce 2019 ve farnosti u kostela Matky Boží.

Setkání biřmovanců v rámci přípravy bývají každý čtvrtek v 19.00 v učebně kláštera bratří minoritů (vstup je z ulice Kosmákova).

Zájemci i z naší svatojakubské farnosti se mohou k této přípravě přihlašovat u faráře farnosti u kostela Matky Boží, kontakt: P. Mgr. Krzysztof Skibiński, OFMConv., tel. 604 206 623.


O SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Biřmování je svátost úzce spojená se křtem a společně s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je chápána také jako stvrzení osobního rozhodnutí pro život s Kristem. Tuto svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Její přijetí je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Svátost biřmování bývá udělována při mši svaté slavené (pokud je to možné) ve farním kostele farnosti.

Několik poznámek z Kodexu kanonického práva (CIC/1983) o biřmování:

Kán.879 Svátost biřmování vtiskuje trvalé znamení; jí se pokřtění, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, obohacují darem Ducha Svatého a dokonaleji se spojují s církví; tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Kristovými a šířili a obhajovali víru.
Kán.889 §1. K přijetí biřmování je způsobilý každý pokřtěný, a to pouze pokřtěný, který dosud nebyl biřmován. §2. K tomu, aby někdo byl biřmován mimo nebezpečí smrti, se vyžaduje, aby měl užívání rozumu, byl vhodně poučen, řádně připraven a mohl obnovit křestní závazky.
Kán.890 Věřící jsou povinni přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu; jejich rodiče, duchovní pastýři, hlavně faráři dbají, aby věřící byli řádně poučeni o této svátosti a přijali ji ve vhodnou dobu.
Kán.892 Biřmo­vanec má mít kmotra, pokud je to možné; úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí.
Kán.893 §1. K tomu, aby byl někdo kmotrem, je třeba, aby splnil podmínky podle kán. 874 (viz níže). §2. Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol zastával při křtu.
Kán.874 §1. Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 1) aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě; jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel; musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu; 2) aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní biskup nestanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku; 3) aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství; 4) aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným; 5) aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter