Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Publikováno: 29.10.2018 v 07:38

Ve čtvrtek 1. listopadu je slavnost Všech svatých a v pátek 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Nejenom v těchto dnech navštěvujeme hřbitovy, abychom se modlili a setkali s našimi drahými zesnulými. Věříme v život věčný.Slavnost všech svatých

„Kult svatých, především mučedníků, je prastarou skutečností církve zakořeněnou v Písmu svatém (srov. Sk 7, 54–60; Zj 6, 9–11; 7, 9–17) a bezpečně doloženou od první poloviny 2. století (srov. Eusebius z Cesareje). Církev, ať už na Východě či na Západě, totiž vždy uctívala svaté, a když (především v době zrodu protestantismu) vyvstaly námitky proti některým tradičním aspektům takového uctívání, církev je neúnavně bránila a dokazovala jejich teologické základy, především spojitost s naukou víry; ukáznila praktikování kultu v projevech jak liturgických, tak lidových a zdůrazňovala hodnotu svědectví těchto znamenitých učedníků a učednic Pána coby příkladu pro opravdový křesťanský život.“ … „Konečným smyslem uctívání svatých je sláva Boží a posvěcení člověka skrze život plně se shodující s Boží vůlí a skrze následování ctností těch, kteří byli vynikajícími učedníky Páně.“ Slavnost Všech svatých je radostným dnem, kdy si vzpomínáme na všechny kdo již za hranicí smrti vidí Boha tváří v tvář a prožívají radost věčnosti.

Slavnost všech svatých je společnou slavností lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví pouze obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9).

Liturgická barva slavení je bílá, barva radosti. Při liturgii zpíváme chvalozpěv vykoupených Sláva na výsostech Bohu a také Vyznání víry Církve, kde prohlašujeme, že věříme v Boží „království … bez konce“, že věříme „v jednu, svatou, katolickou, apoštolskou Církev“, že očekáváme „vzkříšení mrtvých a život budoucího věku“.


Slavnost Všech svatých 1. 11. letos připadá na čtvrtek.
Bohoslužby ve svatojakubské farnosti jsou v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba a v 18.00 v kostele sv. Ignáce. Před večerní bohoslužbou není obvyklá adorace.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově označovaná jako „Dušičky“) je dnem modliteb za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici – vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše svaté.

Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopadu se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé (společně) slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském opatství Cluny, kdy ji zavedl tehdejší opat Odilo (+ 1048). Pro zajímavost – nařídil také, aby v klášterech jeho řádu po Nešporách 1. 11. zvonili všechny zvony a zpívali se žalmy za mrtvé. Stejně tak 2. 11. po modlitbě Ranních chval a pak byla sloužena mše svatá za zemřelé. Vlivem clunyjských mnichů se tato praxe rozšířila do Lotrinska, Burgundska, Itálie, Španělska a do dalších zemí v následujících staletích. Od 14. století byla známá v Římě. Na synodu v Trevíru (1549) se dohodlo, že tento den bude slaven jako památka a tak je tomu dodnes. Od r. 1915, kdy v první světové válce zahynulo velké množství lidí, mohou kněží celebrovat v tento den tři mše svaté.

Liturgická barva při mši svaté a modlitbách je fialová.


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. letos připadá na pátek.
Bohoslužby za zemřelé ve svatojakubské farnosti jsou v 8.00 a v 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba. Odpoledne v 15.00 jsou litanie za zemřelé na hřbitově na Kalvárii u hlavního kříže.Odpustky pro duše zemřelých v očistci

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže) je třeba se pomodlit při návštěvě kteréhokoliv katolického kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. (V ostatních dnech během roku je možné takto získat pro duše zemřelých v očistci odpustky částečné).

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie (ze dne 8. 10. 2012) mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto povolení platí po dobu 7 let.(Zpracováno podle „Direttorio su pietà popolare e liturgia“ a liturgického kalendáře)

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter