Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Havarijní stav krovu a střechy kostela sv. Ignáce - leden 2019

Publikováno: 31.1.2019 v 13:54

Historie a kontext dlouho plánované a již nutné generální opravy krovu a střechy filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí.


Kostel sv. Ignáce z Loyoly byl postaven jako raněbarokní stavba (1683 – 89), původně jezuitský (do 1773), pak postoupen na krátkou dobu dominikánům, kdy po zrušení jejich kláštera (1784) je kostel dál již jako filiální k premonstrátskému kostelu sv. Jakuba Většího (od 1794 dodnes). Architektonicky je součástí většího, rovněž již bývalého jezuitského areálu (dnes jsou již různé části areálu ve vlastnictví různých subjektů).

Kostel má dvě pultové střechy nad bočními loděmi (obě se sklonem cca 23° a 34°) a hlavní, převážně sedlovou střechu (se sklonem cca 34°) se sanktusníkem nad centrální lodí a presbytářem. Krov a střecha kostela se již nacházejí v havarijním stavu a je potřebná generální oprava krovu a výměna střešní krytiny. Ta je nyní na střeše vlivem oprav v minulosti různá, převládá bonský šindel, v menším rozsahu pak pozinkovaný plech. Po opravě krovu bude položena nová krytina z měděného plechu v pásech spojených falcováním, s odvětráváním uložena na celoplošné bednění. Všechny dřevěné konstrukce budou chemicky ošetřeny proti dřevokazným škůdcům. Součástí opravy by mělo být instalování sněhových zábran, střešní větrací otvory budou zasíťovány proti nalétávání ptactva a proběhne rekonstrukce žlabů a okapů.

V minulosti prošla dřevěná konstrukce krovu lokálními opravami a navíc jak je již zřejmé, s velmi nevhodnou krytinou z bonského šindelu, položenou bez odvětrání na plné bednění. Již při průzkumu 2008 (Královská kanonie premonstrátů na Strahově) bylo zjištěno napadení biotickými škůdci (červotočem, v celém krovu je patrná plíseň) nejen v místech dlouhodobého zatékání a poškození destruktivní houbovou hnilobou. Napadení dřevokazným hmyzem cca na 50% konstrukce. Navíc okapy z centrální části střechy jsou svedeny na krytinu boční lodě, na klenbách je nepořádek po minulých rekonstrukcích (patrně druhá pol. 20. stol.) a holubí exkrementy.

1. Časová osa úsilí o opravu a přehled dosavadních činností a investic v kostele sv. Ignáce pod patronací Královské kanonie premonstrátů na Strahově (1999 – 2016)


Strahovští premonstráti po opětovné obnově řeholního života v naší zemi (po roce 1989), obnovili svou komunitu rovněž v Jihlavě a postupně začali s opravami zanedbaných objektů všech kostelů (5) a budovy řeholního domu a fary i dalších objektů v Jihlavě a okolí.
Přehled činností v oblasti oprav a investic v kostele sv. Ignáce pod patronací kanonie byl následovný:

V roce 1999 nechala kanonie zpracovat Projekt pro opravu fasády kostela z ul. Hluboká (cca 40.000 Kč).
V roce 2001 proběhlo restaurování varhan (cca 1.070.000 Kč).
V roce 2003 oprava ostění oltáře (cca 82.000 Kč).
V letech 2004 – 2007 probíhaly: oprava dlažby kostela (cca 103.000 Kč), restaurování barokních lavic (cca 1.490.000 Kč), restaurování zpovědnic (cca 1.053.000 Kč) a obnova zádveří hlavního vchodu (cca 500.000 Kč).
V roce 2008 byla vypracována projektová dokumentace k připravované generální opravě krovu a střechy kostela (Ing.arch. Jiří Vohralík – Inženýrské služby, Jihlava), kterou také Královská kanonie premonstrátů na Strahově z vlastních prostředků (cca 108.000 Kč) pro zdejší farnost pokryla.
V letech 2011 – 2013 probíhaly: restaurování národní kulturní památky sousoší Jihlavské piety (cca. 191.000 Kč), restaurování skříní v mariánské kapli (cca. 105.000 Kč) a obnova osvětlení kaple (cca. 57.000 Kč).
Pohledově exponovanou částí kostela je průčelí, které trpí především nálety ptactva a je každoročně zanášeno množstvím holubích exkrementů. V roce 2013 proto bylo kanonií vyhotoveno zaměření průčelí kostela (cca 18.000 Kč).
V roce 2014 stavebně-historický průzkum fasády průčelí a restaurátorský sondážní průzkum (cca 56.000 Kč) jako podklady pro projekt celkové rekonstrukce průčelí. V tom samém roce byla vyhotovena projektová dokumentace opravy pláště průčelí a přilehlých věží (cca 95.000 Kč) a proběhlo čištění průčelí kostela od nánosů holubích exkrementů včetně odstranění uvolněných částí omítek (cca 58.000 Kč). Dále akce restaurování menzy pod Pietou a lavic mariánské kaple (cca 24.000 Kč), obnova elektroinstalace a související práce (cca 141.000 Kč), restaurování okenních vitráží kaple s Pietou (cca 98.000 Kč) a ke konci roku byl uveden do provozu nový EZS kostela (cca 128.000 Kč).
V roce 2015 pak vytvořena informační tabule k Jihlavské Pietě (cca 11.000 Kč).
Poslední akcí byla pak v první polovině roku 2016 oprava střechy, okapových žlabů a svodů jižní strany kostela (cca 190.000 Kč) financovaná z vlastních prostředků kanonie.

Tím byla péče kanonie ukončena a s ní odložen začátek generální opravy krovu a střechy kostela. Došlo k tomu vlivem vnitrocírkevních událostí onoho období (které jsou mj. v řešení doposud).

Materiální péči o tento kostel od druhé poloviny roku 2016 tak převzala Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava, tzn. vzhledem k malým finančním možnostem farnosti „de facto“ Biskupství brněnské. Naší farnosti se totiž netýkají tolik mediálně probírané tzv. církevní restituce.

Posun ve věci opravy střechy kostela sv. Ignáce byl tedy na několik let zastaven.

2. Další vývoj již pod Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba tzn. Biskupstvím brněnským (od 2018 dál)


Závazné stanovisko MMJ ÚÚP Jihlava bylo vydáno ještě na žádost kanonie (2015) a v roce 2017 vyjádření NPÚ ÚOP Telč. Žádost o dotaci do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 podaná farností nebyla úspěšná.

V roce 2018 byl aktualizován rozpočet k původnímu projektu kanonie pro první etapu opravy. Náklady s tím spojené pokryje Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava již z vlastních prostředků (cca 3.000,– Kč). Předmětem první etapy opravy by měla být střecha nad severní boční lodí kostela.

Náklady pro opravu celé střechy se budou pohybovat v částce převyšující 12.000.000,– Kč.

Z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků farnosti jako vlastníka objektu je tato generální oprava v současnosti plánována nikoliv jako jedna akce, ale bude muset být rozdělena na několik etap a několik (snad) nejbližších let. Vše však bude záviset na obdržených dotacích i v dalších letech (2020 a dál).

V listopadu 2018 došlo k havarijní situaci, kdy došlo k propadu části střechy a krovu severní strany kostela. O havárii bylo následně farářem farnosti informováno stavební oddělení biskupství prostřednictvím manažera stavebních investic. V prosinci 2018 byla vykonána provizorní oprava poškozeného místa k přečkání zimního období. Náklady financovala Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava opět již z vlastních prostředků (cca 20.000,– Kč).

Pokud jde o snahu farnosti zapojit se do různých dotačních titulů, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava podala (říjen 2018, leden 2019) a podává (únor 2019) několik žádostí o dotace na rok 2019, jmenovitě – žádost do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; žádost o příspěvek města k finanční dotaci z kraje na zachování a obnovu kulturní památky; žádost o příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky na území MPR Jihlava; žádost na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury a žádost o dotaci z Kraje Vysočina.

V lednu 2019 farnost obdržela Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
V lednu 2019 byl rovněž ve výběrovém řízení vybrán dodavatel prací a následně byla uzavřena mezi Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Jihlava a firmou STORK střechy, s.r.o., Jihlava smlouva o dílo na opravu první části střechy nad severní boční lodí, kdy částka převyšuje sumu 1.000.000,– Kč. Právní účinky smlouvy jsou vázány na kumulativní splnění dvou odkládacích podmínek, z nichž jedna je právě obdržení dotací na financování díla v potřebné výši.

Eventuální zahájení prací závisí na obdržení dotací a je pak předpokládáno před koncem prvního pololetí letošního roku. Úspěšnost či neúspěšnost našich žádostí o dotaci pro rok 2019 však bude zřejmá až v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

3. Situace pro farnost


Každopádně – pro naši farnost to znamená zcela novou situaci, kdy se:

a) u objektů jejímž vlastníkem není Královská kanonie premonstrátů na Strahově již nemůže spoléhat na pokrytí velkých a finančně náročných oprav z prostředků kanonie jako často doposud, nýbrž musí počítat pouze z vlastními prostředky farnosti. Ty jsou však značně omezené a v podstatě nikdy nedosáhnou potřebné výše (v řádu mil. Kč). I v případně úspěšných žádostí o dotace (letos a v budoucnu) a po připojení svého podílu (v řádu max. několik set tis. Kč) bude nutné dofinancování z dalších zdrojů.

Z aktuální již zmíněné vnitrocírkevní situace zatím logicky vyplynula skutečnost, že v lednu 2019 byla prostřednictvím manažera stavebních investic děkanství také podána žádost o příspěvek na Biskupství brněnské, aby oprava krovu a střechy kostela sv. Ignáce v případě obdržení dotací mohla začít. Úspěšnost i této žádosti bude zřejmá až v následujících měsících.

b) na dalších kostelech ve vlastnictví farnosti (tzn. u všech filiálních) jsou z výše uvedených důvodů zastaveny všechny další plánované opravy. Tato situace byla projednána také na posledním zasedání ekonomické rady farnosti (listopad 2018) za přítomnosti manažera stavebních investic brněnského biskupství. Budeme proto řešit pouze případné havarijní situace.

O dalším posunu od roku 2008 připravované generální opravy krovu a střechy kostela sv. Ignáce z Loyoly budeme informovat.

Připravovanou opravu je samozřejmě možné finančně podpořit účelovým darem na účet Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Jihlava. Potřebné informace obdržíte na požádání u faráře farnosti.

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

(Publikováno: 31. 1. 2019)
Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter