Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace k přípravným činnostem před opravou zvonové stolice na kostele sv. Jakuba - únor 2019

Publikováno: 3.2.2019 v 20:07

Letošní rok s sebou přinese mimo jiné práce na projektové dokumentaci ke kompletní opravě zvonové stolice, trámového stropu a historického heveru kostela sv. Jakuba Většího na Jakubském náměstí.

V lednu letošního roku 2019 byla uzavřena smlouva o dílo mezi vlastníkem kostela sv. Jakuba, Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a projekční kanceláří Ing. Vít Mlázovský, Praha na vyhotovení kompletní projektové dokumentace „Oprava zvonové stolice jižní věže, trámového stropu a historického heveru kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“.

Jedná se o náročný projekt, který je daný rozsahem a nezbytnými přípravnými úkony, což představuje například digitální zaměření stolice, stěn zvonového patra a obrysu věže a báně, dále pak podrobný průzkum stolice, doprovodných trámových konstrukcí a zdiva. Bude nutné provést dendrologický průzkum stolice, štenýře a heveru, podrobný statický výpočet, dále posouzení vlivu zvonění na zdivo věže včetně měření vlnové frekvence věže. Až teprve na základě těchto podkladů bude možné přistoupit k projektování vlastní opravy.

Projekt bude v rozpracovanosti projednáván se zástupci památkové péče.


Cena projektu včetně DPH je ve výši 288.099,– Kč. Termín dokončení je k 31. 10. 2019.


Z toho:
náklady ve výši 128.099,– Kč pokrývá Královská kanonie premonstrátů na Strahově z vlastních prostředků.

Poděkování patří i dárcům, kteří projekt podpořili:
ve výši 100.000,– Kč bohuznámá soukromá osoba (která není z Jihlavy),
ve výši 60.000,– Kč bohuznámá soukromá osoba (z Jihlavy).
Ještě v loňském roce (2018) byla požádána stejná projekční kancelář o vypracování odborného posudku situace. Po provedení podrobné prohlídky jižní věže kostela pak vyhotovila „Posudek zvonové stolice a statických poruch zdiva jižní věže“ i s navrhovanými opatřeními.

Z této zprávy vyplynulo i důrazné doporučení nezvonit až do doby celkové opravy zvonové stolice, příslušenství zvonu a statických poruch věže!

Náklady na vypracování zmíněného odborného posudku pokryla (2018) rovněž Královská kanonie premonstrátů na Strahově, v plné výši z vlastních prostředků.

Po ukončení všech prací na projektové dokumentaci v letošním roce, bude tato nejdůležitějším podkladem k připravované generální opravě, která nás pak čeká. Budeme se pohybovat v delším časovém horizontu, s vynaložením značného objemu finančních prostředků, které lze v této chvíli ještě odhadovat obtížně. V každém případě je jasné, že vlastní oprava se bude pohybovat řádově v milionech Kč.

Toto úsilí (generální opravu) je možné také podpořit na účtu Královské kanonie premonstrátů na Strahově formou účelového finančního daru. Potřebné informace obdržíte na požádání u faráře farnosti.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter