Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Svátost pomazání nemocných v době postní

Publikováno: 13.3.2019 v 10:07

V naší farnosti jako každoročně v pátek před 5. nedělí postní, letos 5. dubna 2019, budeme při mši svaté v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba udělovat svátost pomazání nemocných. Přistoupit mohou lidé vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.


Z Ježíšova života víme, že zvláštní pozornost věnoval nemocným. „Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je". (Lk 4,40). Také apoštolové pokračovali ve službě milosrdné lásky k nemocným: „… pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je“. (Srov. Mk 6,13).

Zásadním biblickým textem, na který se pomazání nemocných odvolává, je novozákonní List svatého apoštola Jakuba (5, 14–15). Autor dopisu nejprve uděluje různé rady s ohledem na duchovní život a pak dává pokyn pro nemocné: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba (spojená) s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ Pod vlivem Ducha Svatého rozpoznala Církev během staletí v tomto úryvku podstatné prvky svátosti pomazání nemocných.

Několik myšlenek k této svátosti

V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím. Pro posouzení, zda se jedná o vážné onemocnění, postačí rozumně odůvodněné pravděpodobné mínění, bez zbytečné úzkostlivosti (…) Když se nemocnému, který přijal tuto svátost, uleví a pak se mu opět přitíží, může ji přijmout znovu; podobně i při déle trvající nemoci, když se stav nemocného zhorší. (…) Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátostné pomazání, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc. Také dětem je možno udělit svátost pomazání nemocných, a to od chvíle, kdy jsou schopny chápat, že jim tato svátost přináší posilu (…)

Věřící ať jsou poučováni, že mají o svátost pomazání nemocných sami požádat. Nastane-li chvíle, kdy je třeba přijmout tuto svátost, mají tak učinit hned, s plnou vírou a zbožnosti. Nemají se oddávat zlozvyku odkládání této svátosti na pozdější dobu. O této svátosti mají být poučení opravdu všichni, kdo pečují o nemocné. (…) Tato svátost se udělí i těm nemocným, kteří sice ztratili užívání smyslů nebo rozumu, ale při plném vědomí by jako věřící o svátost pomazání nemocných aspoň nepřímo požádali. (…)

Pokud je kněz zavolán k nemocnému, který už zemřel, ať se za něj pomodlí, aby mu Pán Bůh odpustil hříchy a přijal ho do svého království; mrtvému však ať svátost pomazání nemocných neuděluje. Má-li ovšem pochybnost, zda nemocný je opravdu mrtvý, udělí mu tuto svátost „sub conditione“. (…)

Svátost pomazání nemocných se neudělí těm, o nichž je známo, že zatvrzele setrvávají v těžkém hříchu.

Slavení této svátosti spočívá především v tom, že po předchozím vzkládání rukou od představených církevní obce koná se modlitba spojená s vírou a nemocní jsou mazáni olejem, který byl posvěcen Božím požehnáním. Tento obřad naznačuje i uděluje svátostnou milost.

Tato svátost dává nemocnému milost Ducha Svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrti, aby mohl nejen statečně snášet utrpení, ale také proti němu bojovat, a prospívá-li to jeho spáse, dosáhnout zdraví; poskytuje též, pokud je třeba, odpuštění hříchů a dovršení křesťanského pokání.

(Zdroj: Obřady pomazání nemocných, 2002,
Biblické citace: Nový Zákon, český liturgický překlad, 1989)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter