Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé

Publikováno: 23.10.2017 v 08:53

Začátkem listopadu katolická církev slaví dva významné dny – 1. listopadu je to slavnost Všech svatých a 2. listopadu pak Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Zvláště v druhý den jsme účastni bohoslužeb a modliteb za zemřelé. Navštěvujeme hřbitovy, abychom se modlili a „setkali“ s našimi drahými zesnulými. Jako křesťané věříme v život věčný. Tyto dny připadnou v letošním roce na středu a čtvrtek.Slavnost všech svatých

„Kult svatých, především mučedníků, je prastarou skutečností církve zakořeněnou v Písmu svatém (srov. Sk 7, 54–60; Zj 6, 9–11; 7, 9–17) a bezpečně doloženou od první poloviny 2. století (srov. Eusebius z Cesareje). Církev, ať už na Východě či na Západě, totiž vždy uctívala svaté, a když (především v době zrodu protestantismu) vyvstaly námitky proti některým tradičním aspektům takového uctívání, církev je neúnavně bránila a dokazovala jejich teologické základy, především spojitost s naukou víry; ukáznila praktikování kultu v projevech jak liturgických, tak lidových a zdůrazňovala hodnotu svědectví těchto znamenitých učedníků a učednic Pána coby příkladu pro opravdový křesťanský život.“ … „Konečným smyslem uctívání svatých je sláva Boží a posvěcení člověka skrze život plně se shodující s Boží vůlí a skrze následování ctností těch, kteří byli vynikajícími učedníky Páně.“

Slavnost Všech svatých je radostným dnem, kdy si vzpomínáme na všechny kdo již za hranicí smrti „vidí Boha tváří v tvář“ a prožívají radost věčnosti.

Počátky slavení nás vedou do 4. století po Kristu, kdy se již ve Východní církvi slavila památka všech, kteří pro víru položili život. Sv. Efrém Syrský (306–373) a sv. Jan Zlatoústý (354–407) již znají svátek všech svatých mučedníků, který byl slaven 13. května (příp. o první neděli po Letnicích). Ještě dnes v řeckém kalendáři tato neděle nese název Neděle svatých. V Západní církvi je pak památka Všech svatých datována na počátek 7. století. Slavnost vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu Panně Marii a všem svatým mučedníkům – dne 13. května 609. Původně se jednalo o pohanský chrám všech olympských bohů, postavený v r. 25 před Kristem za císaře Oktaviána Augusta. Císař Fokas chrám daroval papeži Bonifáci IV. a ten jej proměnil na křesťanský kostel. Pantheon stojí v Římě doposud. Papež Řehoř III. (731–741) později v bazilice sv. Petra postavil kapli zasvěcenou všem svatým apoštolům, mučedníkům a spravedlivým a společně s biskupy přesunul slavení Všech svatých v Římě na 1. listopadu. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Papež Řehoř IV. (827–844) rozšířil pak svátek pro celou Církev.

Slavnost všech svatých je společnou slavností lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví pouze obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9).

Liturgická barva slavení je bílá, barva radosti. Při liturgii zpíváme chvalozpěv vykoupených Sláva na výsostech Bohu a také Vyznání víry Církve, kde prohlašujeme, že věříme v Boží „království … bez konce“, že věříme „v jednu, svatou, katolickou, apoštolskou Církev“, že očekáváme „vzkříšení mrtvých a život budoucího věku“.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově označovaná jako „Dušičky“) je dnem modliteb za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici – vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše svaté.

Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopadu se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé (společně) slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském opatství Cluny, kdy ji zavedl tehdejší opat Odilo (+ 1048). Pro zajímavost – nařídil také, aby v klášterech jeho řádu po Nešporách 1. 11. zvonili všechny zvony a zpívali se žalmy za mrtvé. Stejně tak 2. 11. po modlitbě Ranních chval a pak byla sloužena mše svatá za zemřelé. Vlivem clunyjských mnichů se tato praxe rozšířila do Lotrinska, Burgundska, Itálie, Španělska a do dalších zemí v následujících staletích. Od 14. století byla známá v Římě. Na synodu v Trevíru (1549) se dohodlo, že tento den bude slaven jako památka a tak je tomu dodnes. Od r. 1915, kdy v první světové válce zahynulo velké množství lidí, mohou kněží celebrovat v tento den tři mše svaté.

Liturgická barva při mši svaté a modlitbách je fialová.

Odpustky pro duše v očistci

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže) je třeba se pomodlit při návštěvě kteréhokoliv katolického kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. (V ostatních dnech během roku je možné takto získat pro duše zemřelých v očistci odpustky částečné).

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie (ze dne 8. 10. 2012) mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto povolení platí po dobu 7 let.

Bohoslužby 1. a 2. 11. 2017

Slavnost Všech svatých 1. 11. letos připadá na středu, bohoslužby ve svatojakubské farnosti jsou v 8 a v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba. (Obvyklá středeční bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. letos připadá na čtvrtek, bohoslužby za zemřelé ve svatojakubské farnosti jsou v 8 a v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba. Odpoledne v 15 hodin jsou litanie a modlitba za zemřelé na hřbitově na Kalvárii – u hlavního kříže. (Obvyklá čtvrteční bohoslužba u sv. Ignáce není).

Přehled pak najdete v aktuálním týdnu také v menu Bohoslužby – Aktuální týden.(Zpracováno podle „Direttorio su pietà popolare e liturgia“ a liturgického kalendáře)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter