Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Řád premonstrátů zahajuje generální opravu střechy kostela sv. Jakuba

Publikováno: 17.3.2017 v 13:50

Královská kanonie premonstrátů na Strahově byla úspěšná v žádosti o evropskou dotaci s projektem kompletní opravy střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě.

Cílem projektu zaměřeného na rekonstrukci národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího je zachovat historickou autentičnost a integritu kulturního dědictví. Vlastní realizace projektu bude zahájena v květnu letošního roku 2017, přičemž její ukončení se dle platného harmonogramu předpokládá k 30. 4. 2019. S ohledem na stanovený termín a náročnost projektu si tato akce bude vyžadovat maximální úsilí.

Největším úspěchem je skutečnost, že se podařilo získat evropské prostředky „na poslední chvíli“, přičemž se jednalo o náš čtvrtý pokus. Předchozí tři neúspěšné žádosti narazily jednak na nedostatečné bodové ohodnocení, většinou se jednalo o vazbu na zvýšení turistického ruchu a jednou pak na neúplnou připravenost našeho projektu.

Vlastní žádost (projekt) o obsahu cca. 120 stran byla podána k 30. 3. 2016, přičemž tzv. právní akt (zásadní potvrzení o přidělení dotace) nám byl doručen v první polovině měsíce března 2017. Je skutečností, že v průběhu tohoto necelého roku jsme museli podat několik doplňujících vysvětlení Centru pro regionální rozvoj k vlastní žádosti o dotaci – projektu.

K dnešnímu dni, tj. 17. 3. 2017 jsme ve stavu, kdy projednáváme poslední organizačně-technické detaily před vlastním zahájením opravy.

Realizaci projektu „Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“ bude provádět firma BÁČA, Polička s.r.o. (www.baca.cz), která byla nakonec jediným účastníkem otevřeného výběrového řízení. Náročnost projektu a zvláště pak vysoké požadavky na kvalitu tesařských prací byly hlavním důvodem odstoupení dalších uchazečů od výběrového řízení.

Poskytovatelem evropské dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkové náklady na opravu střechy kostela sv. Jakuba Většího jsou ve výši cca. 26,8 mil. Kč včetně DPH, přičemž podíl vlastníka, Královské kanonie premonstrátů na Strahově je ve výši 5% z uvedené částky. K tomu je nutné dodat, že doposud vynaložené vlastní náklady kanonie na přípravu projektu (např. realizační projekt, vyhotovení žádostí atd.) již dosáhly cca. 600 tis. Kč.

Naší snahou bude zhostit se opravy s maximálním úsilím a péčí.

Díky dlouhodobé péči strahovských premonstrátů o jihlavské kostely tedy dojde k zásadní opravě farního kostela sv. Jakuba Většího, hlavního kostela svatojakubské farnosti. Nejenom zdejší věřící se tak mohou těšit na další velkou etapu jeho obnovy, ale i obyvatelé a ostatní návštěvníci města Jihlavy na opravu této jedinečné dominanty a národní kulturní památky.

Další informace budeme zveřejňovat průběžně.

Petr Ivan Božik, O.Praem., farář
Norbert Dostál, oddělení investic Královské kanonie premonstrátů na Strahově


Informace k projektu na webu kanonie www.strahovskyklaster.cz


Řád premonstrátů (Ordo Praemonstratensis) založil v roce 1126 v údolí Prémontré (Francie) jako společenství řeholních kanovníků svatý Norbert z Xanten (+ 6. 6. 1134). Členové nosí bílý řeholní oděv a většina působí jako kněží. Řád je dnes přítomný v různých částech světa, organizačně je tvořen samostatnými opatstvími, v řádu nazývanými kanonie, pod které patří řeholní domy a další menší komunity. Do českých zemí premonstráti přicházejí poměrně brzy po založení řádu na pozvání moudrého muže, tehdejšího olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. V roce 1143 je založen klášter Strahov v Praze a v roce 1149 přicházejí premonstráti do Želivi. V souvislosti se vznikem města Jihlavy jsou od 13. století přítomni také zde, kde stojí mj. u zrodu kostela sv. Jakuba, a kde byla v roce 1257 přenesena farní správa od původního kostela sv. Jana Křtitele. Ke kostelu v gotickém stylu s typicky prodlouženým presbytářem byla v roce 1703 strahovskými premonstráty přistavěna barokní kaple Panny Marie Bolestné uchovávající sousoší Piety z doby kolem roku 1330. Premonstráti přítomni v Jihlavě s malými přestávkami (naposledy v druhé polovině 20. století) zde působí jako kněží ve zdejší farní správě i v několika dalších okolních diecézních farnostech.

Po roce 1990 začínají strahovští premonstráti postupně obnovovat řeholní život na mnoha místech v naší zemi i v zahraničí – nejdříve v mateřském klášteře v Praze na Strahově, později např. v jihočeském klášteře v Milevsku, v poutním areálu na Svatém Kopečku u Olomouce, v klášteře kontemplativních sester premonstrátek v Doksanech, ve svém převorství na Slovensku i ve svatojakubské farnosti v Jihlavě. S tím souvisejí i postupné investice do nákladných oprav jihlavských kostelů a dalších objektů a areálů.


(Foto: Marian Jiří Husek, O.Praem., Václav Roman Kittel, O.Praem.)

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter