Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Restaurování Piety z kostela sv. Ignáce - srpen 2012

Publikováno: 20.8.2012 v 20:11

V letech 2009 až 2011 proběhl na podnět vlastníka podrobný restaurátorský průzkum sousoší Piety z kostela sv. Ignáce. Od června roku 2012 probíhají restaurátorské práce. Současně se zabýváme koncepcí nové prezentace této památky v kapli kostela sv. Ignáce.

Jednou z nejvýznamnějších, přitom veřejnosti dosud méně známou gotickou památkou Jihlavy, je sousoší Piety z kostela sv. Ignáce. Pieta byla vytvořena kolem roku 1400 a patří k nejlepším příkladům sochařství tzv. „krásného slohu“, jenž byl typickým pro dvůr českého krále Václava IV. Umělecké kamenosochařské dílo, vytvořené klasickou sochařskou technikou z opuky, znázorňuje Pannu Marii v esovitém prohnutí. Panna Maria drží v náručí mrtvé tělo svého syna Ježíše Krista, jenž má výrazně zakloněnou hlavu. Pro svoji dokonalost a jedinečnost v rámci českého i středoevropského výtvarného umění byla Pieta roku 2005 prohlášena vládou ČR za národní kulturní památku.

O původu a osudech Piety toho však dosud není mnoho známo. Jako místo původního určení se předpokládá dnes již bývalý klášter dominikánů; ten se nacházel v těsné blízkosti kdysi jezuitského kostela sv. Ignáce, kam byly po zrušení dominikánského kláštera umístěny rovněž některé další památky. Pieta našla své místo na čelním místě v jižní, bývalé pohřební kapli. V minulosti byla barevná vrstva, jež kryje hmotu kamene, několikrát upravována. Poslední oprava probíhala v polovině šedesátých let minulého století v restaurátorských ateliérech Národní galerie v Praze předtím, než byla socha zapůjčena do Belgie na velkou výstavu české gotiky. Při ní bylo mj. odstraněno zlacení, vytvořené na bederní roušce Krista někdy na přelomu 19. a 20. století.

Podrobný průzkum započatý na podnět Královské kanonie premonstrátů na Strahově a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, prováděný s finančním přispěním Kraje Vysočina v letech 2009 – 2011 docentem ak. mal. P. Kuthanem a následně též akademickými malířkami L. Helfertovou, R. Balcarovou a M. Pavlíkovou zjistil, že stav památky je narušený. Barevné vrstvy byly na mnoha místech uvolněné a částečně i odpadlé. Ukázalo se rovněž, že při poslední opravě nebyly dostatečně odstraněny druhotné přemalby, zejména v partiích šatu Panny Marie. Tato místa byla překryta nevhodnými retušemi. Uvolněné partie malby se bohužel netýkaly pouze retuší, nýbrž i zkrakelovaného souvrství s originální polychromií. Z toho vyplynula nutnost neodkladného restaurátorského zákroku tak, aby nedošlo k výrazným ztrátám na unikátní gotické polychromii.

Díky finanční dotaci z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR ve výši 56 tisíc korun a dvounásobnému podílu Královské kanonie premonstrátů na Strahově bylo v červnu tohoto roku přistoupeno k restaurátorským pracím. Při nich pokračoval restaurátorský průzkum, během něhož bylo mj. shledáno, že vnější plášť Panny Marie nebyl původně v dnes prezentované modré, nýbrž v bílé barvě. Další zjištění se týkají materiálu, z něhož je sousoší zhotoveno. Podrobná analýza těchto průzkumů možná přinese mj. odpověď na otázku, kde dílo vzniklo. V dutině v hlavě Panny Marie restaurátorky objevily smotek, jenž bude v brzké době podroben rentgenologickému zkoumání. Průzkum rovněž potvrdil pouze fragmentárně dochovanou původní polychromii.

Restaurátorské práce budou pod dohledem odborníků (Národní památkový ústav, Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze, odbor památkové péče Kraj Vysočina) a za spolupráce s Ateliérem restaurování Akademie výtvarných umění v Praze pokračovat i v následujících měsících roku 2012.

Současně s postupujícími pracemi se Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba rovněž zabývají koncepcí nové prezentace restaurované památky v kapli kostela sv. Ignáce. Záměrem je postupná obnova kaple jako místa modlitby s možností prohlídky uvedené památky, stejně jak je tomu již v případě kaple Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba s nejstarší gotickou Pietou v Jihlavě (z doby kolem roku 1330).

Kaple Piety v kostele sv. Ignáce bude opět přístupná až po skončení restaurátorských prací a novém instalování této památky.

Mgr. Libor Šturc, vedoucí odd. uměleckých sbírek a fondů kanonie
ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem, farář


Další informace z oblasti péče o objekty a památky v rámci svatojakubské farnosti najdete na webu farnosti v menu Péče o objekty.

Autor: Libor Šturc, P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter