Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Restaurování Piety z kostela sv. Ignáce - srpen 2012

Publikováno: 20.8.2012 v 20:11

V letech 2009 až 2011 proběhl na podnět vlastníka podrobný restaurátorský průzkum sousoší Piety z kostela sv. Ignáce. Od června roku 2012 probíhají restaurátorské práce. Současně se zabýváme koncepcí nové prezentace této památky v kapli kostela sv. Ignáce.

Jednou z nejvýznamnějších, přitom veřejnosti dosud méně známou gotickou památkou Jihlavy, je sousoší Piety z kostela sv. Ignáce. Pieta byla vytvořena kolem roku 1400 a patří k nejlepším příkladům sochařství tzv. „krásného slohu“, jenž byl typickým pro dvůr českého krále Václava IV. Umělecké kamenosochařské dílo, vytvořené klasickou sochařskou technikou z opuky, znázorňuje Pannu Marii v esovitém prohnutí. Panna Maria drží v náručí mrtvé tělo svého syna Ježíše Krista, jenž má výrazně zakloněnou hlavu. Pro svoji dokonalost a jedinečnost v rámci českého i středoevropského výtvarného umění byla Pieta roku 2005 prohlášena vládou ČR za národní kulturní památku.

O původu a osudech Piety toho však dosud není mnoho známo. Jako místo původního určení se předpokládá dnes již bývalý klášter dominikánů; ten se nacházel v těsné blízkosti kdysi jezuitského kostela sv. Ignáce, kam byly po zrušení dominikánského kláštera umístěny rovněž některé další památky. Pieta našla své místo na čelním místě v jižní, bývalé pohřební kapli. V minulosti byla barevná vrstva, jež kryje hmotu kamene, několikrát upravována. Poslední oprava probíhala v polovině šedesátých let minulého století v restaurátorských ateliérech Národní galerie v Praze předtím, než byla socha zapůjčena do Belgie na velkou výstavu české gotiky. Při ní bylo mj. odstraněno zlacení, vytvořené na bederní roušce Krista někdy na přelomu 19. a 20. století.

Podrobný průzkum započatý na podnět Královské kanonie premonstrátů na Strahově a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, prováděný s finančním přispěním Kraje Vysočina v letech 2009 – 2011 docentem ak. mal. P. Kuthanem a následně též akademickými malířkami L. Helfertovou, R. Balcarovou a M. Pavlíkovou zjistil, že stav památky je narušený. Barevné vrstvy byly na mnoha místech uvolněné a částečně i odpadlé. Ukázalo se rovněž, že při poslední opravě nebyly dostatečně odstraněny druhotné přemalby, zejména v partiích šatu Panny Marie. Tato místa byla překryta nevhodnými retušemi. Uvolněné partie malby se bohužel netýkaly pouze retuší, nýbrž i zkrakelovaného souvrství s originální polychromií. Z toho vyplynula nutnost neodkladného restaurátorského zákroku tak, aby nedošlo k výrazným ztrátám na unikátní gotické polychromii.

Díky finanční dotaci z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR ve výši 56 tisíc korun a dvounásobnému podílu Královské kanonie premonstrátů na Strahově bylo v červnu tohoto roku přistoupeno k restaurátorským pracím. Při nich pokračoval restaurátorský průzkum, během něhož bylo mj. shledáno, že vnější plášť Panny Marie nebyl původně v dnes prezentované modré, nýbrž v bílé barvě. Další zjištění se týkají materiálu, z něhož je sousoší zhotoveno. Podrobná analýza těchto průzkumů možná přinese mj. odpověď na otázku, kde dílo vzniklo. V dutině v hlavě Panny Marie restaurátorky objevily smotek, jenž bude v brzké době podroben rentgenologickému zkoumání. Průzkum rovněž potvrdil pouze fragmentárně dochovanou původní polychromii.

Restaurátorské práce budou pod dohledem odborníků (Národní památkový ústav, Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze, odbor památkové péče Kraj Vysočina) a za spolupráce s Ateliérem restaurování Akademie výtvarných umění v Praze pokračovat i v následujících měsících roku 2012.

Současně s postupujícími pracemi se Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba rovněž zabývají koncepcí nové prezentace restaurované památky v kapli kostela sv. Ignáce. Záměrem je postupná obnova kaple jako místa modlitby s možností prohlídky uvedené památky, stejně jak je tomu již v případě kaple Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba s nejstarší gotickou Pietou v Jihlavě (z doby kolem roku 1330).

Kaple Piety v kostele sv. Ignáce bude opět přístupná až po skončení restaurátorských prací a novém instalování této památky.

Mgr. Libor Šturc, vedoucí odd. uměleckých sbírek a fondů kanonie
ThLic. Petr Ivan Božik, OPraem, farář


Další informace z oblasti péče o objekty a památky v rámci svatojakubské farnosti najdete na webu farnosti v menu Péče o objekty.

Autor: Libor Šturc, P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter