Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

K svátku Stolce sv. Petra, apoštola – 22. 2.

Publikováno: 16.2.2011 v 16:30

Zajímavosti k liturgickému svátku Stolce sv. Petra, apoštola.


Biskupský stolec (lat. „cathedra“) v katedrále každé diecéze je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův stolec je symbolem jeho postavení a poslání v církvi.

„Kristus ustanovil Dvanáct jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých. Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.
Pán udělal skálu své církve pouze ze Šimona, kterému dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče (Mt 16, 18–19); jeho ustanovil pastýřem celého stádce (Jan 21,15–17). Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou. Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm biskupové pod papežovým prvenstvím.
Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících.“ (Katechizmus katolické církve, čl. 880–882)

Nejstarší zprávy ohledně slavení dne, kdy Petr usedl na římský biskupský stolec, se datují do 4. století. Slavení probíhalo 18. ledna původně v katakombách sv. Priscilly, o kterých starobylé doklady mluví jako o místě, „kde svatý Petr seděl nejprve“ (lat. „ubi prius sedit sanctus Petrus“). Druhým datem, spojeným s biskupským úřadem Petrovým, je 22. únor, tedy podle tradice den, kdy u Césareje Filipovy vyznal Ježíše jako Syna Božího, a jako Petr–Skála, byl ustanoven základem církve. Římská církev tento svátek slavila v bazilice nad jeho hrobem, tedy na místě dnešní baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Historikové se domnívají, že 22. únor ukazuje na posvěcení bohoslužebného prostoru křesťanů v samotném Římě, protože Priscilliny katakomby byly od tehdejšího města vzdálené. Druhý vatikánský koncil spojil obě data liturgicky v jeden den, 22. února.

Jméno Petr (řecky Pétros, lat. Petrus, překlad z aramejského kĕpā´ = skála), které dal Šimonovi Ježíš, se později stalo jeho vlastním jménem a označením jeho poslání v církvi. V seznamech apoštolů (Mt 10, 1–4; Mk 3, 14–19; Lk 6, 14–16) se Šimon Petr uvádí vždy na prvním místě. V evangeliích Petr často mluvil jako představitel Dvanácti. Po nanebevstoupení Páně vystupuje Petr jako představený církve v Jeruzalémě. Vystupuje také na jeruzalémském sněmu (Sk 15). Později působil v Římě, kde také kolem r. 67 umírá mučednickou smrtí.

Doklady o římském primátu uvádějí později např. Klement Římský (třetí Petrův nástupce v letech 92–101) ve svém listě Korinťanům. Také Ignác z Antiochie (biskup v syrské Antiochii, umučen kolem r. 110) v listu Římanům. Rovněž Irenej (biskup v Lyonu, narozen 130–135, zemřel mučednickou smrtí) ve svém díle „Proti bludům“ (lat. „Adversus haereses“).

Z různých pramenů: P. Petr

Foto: J. Kodet (z baziliky sv. Petra ve Vatikánu, farní zájezd do Říma, listopad 2009), P. Petr, R. Brázdil (farní zájezd do Svaté země, listopad 2010)

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter