Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

K svátku Stolce sv. Petra, apoštola – 22. 2.

Publikováno: 16.2.2011 v 16:30

Zajímavosti k liturgickému svátku Stolce sv. Petra, apoštola.


Biskupský stolec (lat. „cathedra“) v katedrále každé diecéze je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův stolec je symbolem jeho postavení a poslání v církvi.

„Kristus ustanovil Dvanáct jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých. Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.
Pán udělal skálu své církve pouze ze Šimona, kterému dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče (Mt 16, 18–19); jeho ustanovil pastýřem celého stádce (Jan 21,15–17). Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou. Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm biskupové pod papežovým prvenstvím.
Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících.“ (Katechizmus katolické církve, čl. 880–882)

Nejstarší zprávy ohledně slavení dne, kdy Petr usedl na římský biskupský stolec, se datují do 4. století. Slavení probíhalo 18. ledna původně v katakombách sv. Priscilly, o kterých starobylé doklady mluví jako o místě, „kde svatý Petr seděl nejprve“ (lat. „ubi prius sedit sanctus Petrus“). Druhým datem, spojeným s biskupským úřadem Petrovým, je 22. únor, tedy podle tradice den, kdy u Césareje Filipovy vyznal Ježíše jako Syna Božího, a jako Petr–Skála, byl ustanoven základem církve. Římská církev tento svátek slavila v bazilice nad jeho hrobem, tedy na místě dnešní baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Historikové se domnívají, že 22. únor ukazuje na posvěcení bohoslužebného prostoru křesťanů v samotném Římě, protože Priscilliny katakomby byly od tehdejšího města vzdálené. Druhý vatikánský koncil spojil obě data liturgicky v jeden den, 22. února.

Jméno Petr (řecky Pétros, lat. Petrus, překlad z aramejského kĕpā´ = skála), které dal Šimonovi Ježíš, se později stalo jeho vlastním jménem a označením jeho poslání v církvi. V seznamech apoštolů (Mt 10, 1–4; Mk 3, 14–19; Lk 6, 14–16) se Šimon Petr uvádí vždy na prvním místě. V evangeliích Petr často mluvil jako představitel Dvanácti. Po nanebevstoupení Páně vystupuje Petr jako představený církve v Jeruzalémě. Vystupuje také na jeruzalémském sněmu (Sk 15). Později působil v Římě, kde také kolem r. 67 umírá mučednickou smrtí.

Doklady o římském primátu uvádějí později např. Klement Římský (třetí Petrův nástupce v letech 92–101) ve svém listě Korinťanům. Také Ignác z Antiochie (biskup v syrské Antiochii, umučen kolem r. 110) v listu Římanům. Rovněž Irenej (biskup v Lyonu, narozen 130–135, zemřel mučednickou smrtí) ve svém díle „Proti bludům“ (lat. „Adversus haereses“).

Z různých pramenů: P. Petr

Foto: J. Kodet (z baziliky sv. Petra ve Vatikánu, farní zájezd do Říma, listopad 2009), P. Petr, R. Brázdil (farní zájezd do Svaté země, listopad 2010)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter