Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Památka bl. Petra Adriána Toulorge, kněze, mučedníka z našeho řádu - 13. 10.

Publikováno: 27.4.2012 v 19:20

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci říjnu si připomínáme blah. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka.
Pierre Adrien Toulorge se narodil 4. května 1757 v Muneville-le-Bingard v Normandii, jako třetí dítě manželů Juliena Toulorge a Julienne rozené Hamel. Ještě tentýž den je ve farním kostele pokřtěn a dostává jméno po patronu farnosti – Petr. Teprve čtyři dny po porodu mu umírá maminka. Školního vzdělání se mu dostává v Muneville a v Coutances, kde později studuje filosofii a od roku 1778 v diecézním semináři teologii. Jako mladému muži (bylo mu 24 let) mu v březnu 1782 umírá tatínek. Po této ztrátě se ještě s větší důvěrou obrací k Bohu. Jen krátce po smrti otce je v červnu roku 1782 vysvěcen na kněze a záhy jmenován na své první kaplanské působiště, kterým je farnost Doville. Farářem tehdy byl 44-letý kněz Jacques-Francois Le Canut, premonstrát z opatství Blanchelande. Společně s ním byl mladý kněz častým hostem u premonstrátů v Blanchelande, v opatství založeném v 12. Století. Skrze svědectví života svého faráře a jeho spolubratří byl postupně sám osloven ideály života svatého Norberta a bílého řádu.

V roce 1787 tedy vstupuje do opatství Blanchelande a obětavě žije své kněžské a řeholní zasvěcení. Ve Francii mezitím nastávají těžké časy. Během pohnuté doby Francouzské revoluce je vydána revoluční ústava, nařizující, že biskupové budou voleni regionálním shromážděním. Od kněží pak byla vyžadována přísaha věrnosti revoluční vládě, zaměřená v důsledcích proti víře a mravům. Duchovní, kteří odmítli nařízení poslechnout, byli zatýkáni. V srpnu 1791 byl vydán zákon, který zakazoval působení v pastoraci kněžím, kteří nesloží přísahu na novou ústavu. V září 1792 bylo zavražděno v pařížských vězeních na 200 kněží. Odhaduje se, že asi 30 až 40 tisíc kleriků bylo nuceno opustit svou vlast. Atmosféra nenávisti a systematického útoku proti Církvi a kněžím rostla. A neobešla ani opatství Blanchelande.

Někdy v této době se mladý kněz rozhoduje – jako množství dalších kněží – prchnout. Opouští rodnou zemi a pluje na ostrov Jersey, nacházející se v průlivu La Manche a patřící Británii. Pasovou kontrolou prochází ještě bez obtíží 12. září 1792. Po těžkých dnech nové situace a přemýšlení se tajně vrací přes přístav Portbail do Francie, odhodlán přes možná nebezpečí sloužit lidem. Po krátkém pobytu u příbuzných, pak téměř rok (od listopadu 1792 do září 1793) tajně koná mezi lidmi své kněžské poslání, celebruje mši svatou, uděluje svátosti, většinou tajně po domech křesťanských rodin. Dne 3. září 1793 je zatčen a následně obviněn. Je mu tehdy 36 let. Je vězněn a souzen. Tribunál však nemá žádný důkaz, že opustil francouzské území. V rámci výslechů Pierre Adrien pravdivě mluví o svém kněžství, i když tuší, že se tím jako katolický kněz vydává do nebezpečí smrti. Dne 12. října je v Coutances vynesen rozsudek smrti a 13. října 1793 je Pierre Adrien Toulorge popraven gilotinou na místním tržišti. Jeho tělo bylo následně pohřbeno na hřbitově svatého Petra.

V místním kraji je pak záhy i v budoucnu uctíván, konají se poutě k jeho hrobu atd. Na ruinách jeho rodného domu je památná deska, kterou dal umístit místní biskup Mons. Jean-Pierre Bravard (v roce 1868). Je na ní nápis: „IN HAC DOMO NATUS EST DIE IV MAII ANNO DOMINI 1757 PETRUS-ADRIANUS TOULORGE, PRESBYTER, QUI VERITATIS ET FIDEI CATHOLICAE MARTYR OCCUBIT ANNO 1793 MENSIS OCTOBRIS DIE XIII“. Diecézní proces blahořečení začal v prosinci roku 1995. Po shromáždění všech materiálů a jejich prozkoumání, pak v roce 2011 papež Benedikt XVI. uděluje plnou moc k promulgaci dekretu blahořečení.

V neděli 29. dubna 2012 tak byl služebník Boží P. Pierre Adrien Toulorge při slavnostní bohoslužbě v gotické katedrále Notre-Dame v Coutances – na stejném místě, kde kdysi přijal kněžské svěcení – zapsán do seznamu blahoslavených Katolické církve jako mučedník pro pravdu „ad perpetuam rei memoriam“.

Podrobněji o jeho životě a souvislosti blahořečení si můžete přečíst v průvodní publikaci vydané k této příležitosti, kterou ve formátu pdf (8,66 MB; 74 stran) najdete ke stažení:

(Vie des Saints et Bienheureux, postulatio.info a z dalších pramenů O.Praem.)

Informace o svatých a blahoslavených našeho řádu najdete také ZDE.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter