Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2016

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2015 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2016

archiv


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

29. 11. 2015
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

1. adventní neděle C

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést.

 

3. 12. 2015
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 9:00 hod.

Setkání kněží
jihlavského děkanátu

Pracovní setkání kněží jihlavského děkanátu v naší farnosti. Ranní koncelebrovaná mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba je až v 9:00.

 

6. 12. 2015
Neděle

farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Při mši svaté sloužené za naší farnost zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

8. 12. 2015
Úterý

farní sv. Jakub
v 8 a 18 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužby mariánské slavnosti.

 

13. 12. 2015
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 18:00 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka a modlitba za zemřelé děti v kapli s Pietou ve farním kostele sv. Jakuba.

 

19. 12. 2015
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede P. Mgr. Zdeněk Veith, administrátor farností Zhoř a Jamné u Jihlavy.

 

20. 12. 2015
Neděle

farní sv. Jakub
v 15:00 hod.

Vánoční hra aneb
Co andělé zvěstovali

Poetická hra dvou zaručeně pravých andělů nám tak trochu netradičním ale hezkým způsobem přiblíží vánoční událost narození Ježíše v Betlémě. Srdečně zveme rodiny, děti i všechny dospělé. Účinkuje Divadlo KUFR.

 

24. 12. 2015
Čtvrtek

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(vigilie a v noci) 

Bohoslužby o vigilii slavnosti, např. mše svatá zvláště pro děti nebo „půlnoční“ mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba.

25. 12. 2015
Pátek

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(přes den)

Bohoslužby slavnosti přes den.

 

31. 12. 2015
Čtvrtek

farní sv. Jakub
15:00 hod.

Památka sv.
Silvestra I., papeže

Mše svatá na poděkování na konci roku a prosba o Boží požehnání do roku nového. Krátké zhodnocení života farnosti.

 

1. 1. 2016
Pátek

všechny kostely
sváteční pořad

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

Bohoslužby slavnosti Panny Marie Bohorodičky v první den nového roku.

 

6. 1. 2016
Středa

farní sv. Jakub
v 8 a 18 hod.

Slavnost Zjevení Páně

Bohoslužby slavnosti, lidově nazývané „Tří králové“, s požehnáním vody, kadidla a křídy. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není.)

 

7. 1. 2016
Čtvrtek

řeholní dům – fara

Setkání kněží
jihlavského děkanátu

Pracovní setkání kněží jihlavského děkanátu v naší farnosti. (Společná mše svatá není, ranní mše svatá je dle obvyklého rozpisu v 8 hodin).

 

2. 2. 2016
Úterý

farní sv. Jakub
v 8 a 18 hod.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

Bohoslužby s požehnáním svící „hromniček“.

 

10. 2. 2016
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Popeleční středa
den přísného postu

Začátek doby postní. Bohoslužby s udělováním popelce jsou ve farním kostele. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).

 

20. 2. 2016
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Duchovní obnova
Centra pro rodinu

Příležitost k duchovní obnově v době postní. Vede P. ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK v Praze.

 

27. 2. 2016
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Postní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době postní. Vede P. Mgr. Pavel Sobotka, farář v Příměticích u Znojma.

 

4. 3. 2016
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Udělování svátosti
pomazání nemocných

V pátek před 4. nedělí postní při mši svaté. Přistoupit mohou lidé vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

 

6. 3. 2016
Neděle

sv. Ignác v 8.30,
farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

Misijní koláč

O 4. neděli postní se naše farnost připojí k projektu „Misijní koláč“ nabídnutím doma upečených dobrot, a to po skončení mše svaté u sv. Ignáce a u sv. Jakuba. Peníze získané z aukce těchto dobrot podpoří projekty Papežského misijního díla.

 

od 9. 3. 2016
Středa

konvent minoritů
v 18:00 hod.

Večery pro snoubence
(příprava k manželství)

Několik večerních setkání nad tématy praktického manželského života. Určeno snoubencům, kteří chtějí v letošním roce vstoupit do manželství v naší farnosti.

 

20. 3. 2016
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Květná neděle

Bohoslužby na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi začíná venku před farním kostelem při mši svaté za farnost v 10:30 hod.

 

20. 3. 2016
Neděle

farní centrum
sv. Norberta na faře
od 15.00 hod.

Setkání při
velikonočním vyrábění

Od 15 hodin si můžete vyzkoušet pletení pomlázek, netradiční zdobení vajíček, výrobu velikonočních dekorací, ale se i těšit na zábavné hry a soutěže nejen pro děti. Přispět můžete vrbovými proutky, vyfouklými vejci a malým občerstvením ke kávě a čaji.

 

24. 3. 2016
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Zelený čtvrtek

Mši svatou na památku Večeře Páně slavíme společně ve farním kostele. Součástí liturgie je starobylý obřad mytí nohou 12 apoštolům. Po bohoslužbě následuje bdění-adorace v „Getsemanské zahradě“.

 

25. 3. 2016
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 15:00 hod.

Velký pátek
den přísného postu

Slavíme společně ve farním kostele. V 8:00 modlitba Křížové cesty, v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.

 

26. 3. 2016
Sobotafarní sv. Jakub
v 19.00 hod.

Bílá sobota,

Velikonoční vigilie
- Slavnost
Zmrtvýchvstání Pá­ně

V sobotu odpoledne možnost tiché adorace u Božího hrobu od 15 do 18.30 hod.
Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně slavíme společně ve farním kostele. Liturgie začíná v 19 hodin (po západu Slunce) venku před kostelem. Svátost křtu, eucharistie a biřmování katechumenů.

27. 3. 2016
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně

Bohoslužby velikonoční neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou dle obvyklého nedělního pořadu.

 

5. 5. 2016
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

Bohoslužby ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

15. 5. 2016
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Seslání Ducha Svatého

Letnice. Bohoslužby ze slavnosti dle obvyklého nedělního pořadu.

 

26. 5. 2016
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00,
u Matky Boží
v 17:00

Slavnost
Těla a Krve Páně

Bohoslužby slavnosti lidově nazývané „Boží tělo“. Ranní bohoslužba v naší farnosti a večer společné slavení s bratry minority v 17 hodin v kostele Matky Boží s následným eucharistickým průvodem a svátostným požehnáním.

 

30. 5. 2016
Pondělí

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Slavnost posvěcení
farního kostela

Připomínáme si posvěcení našeho hlavního kostela – farního kostela sv. Jakuba Většího (30. 5. 1257) tehdejším olomouckým biskupem Brunem.

 

3. 6. 2016
Pátek

Nejsv. Srdce Ježíšovo
v 18:00 hod.

Patrocinium kostela
Nejsv. Srdce Ježíšova

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Poutní bohoslužby jsou v den slavnosti, tzn. v pátek 3. 6. v 18 hodin a rovněž v neděli 5. 6. v 9:30 hodin. (Večerní bohoslužba v pátek u sv. Jakuba není).

 

5. 6. 2016
Neděle

farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

První svaté přijímání dětí

Farní slavnost prvního svatého přijímání pro děti třetí třídy náboženství, které se připravují v tomto školním roce v naší farnosti. Slavnost se koná ve farním kostele.

 

6. 6. 2016
Pondělí

kaple P.M.Bolestné
v 8:00 hod.,
farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Slavnost sv. Norberta,
biskupa a zakladatele
řádu premonstrátů

Bohoslužba ke cti zakladatele řádu premonstrátských řeholních kanovníků a magdeburgského arcibiskupa, sv. Norberta z Xanten (+ 6. 6. 1134).

 

10. 6. 2016
Pátek

farní sv. Jakub a
kaple P.M.Bolestné
od 18:00 do 22:00 hod.

Noc kostelů

Možnost nahlédnout do atmosféry hlavního kostela farnosti a poznat život křesťanů a Katolické církve.

 

26. 6. 2016
Neděle

sv. Jan Křtitel
v 10:00 hod.,

Patrocinium kostela
sv. Jana Křtitele

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Jana Křtitele na Jánském kopci. Poutní bohoslužbu v neděli 26. 6. letos v 10:00 hodin celebruje P. Otto Thonhofer v německém jazyce. (Mše svatá u sv. Jakuba v 10.30 v tento den není; M. Beranov v 8.00 hod.)

 

25. 7. 2016
Pondělí

farní sv. Jakub
v 18 hod.

Patrocinium farního
kostela
sv. Jakuba Většího
SLAVNOST HLAVNÍHO
PATRONA FARNOSTI

Připomínka patrocinia hlavního kostela svatojakubské farnosti a svátek patrona farnosti, sv. Jakuba Většího, apoštola. Slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Jakuba v 18.00 hod. celebruje J.M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., opat strahovský. K této bohoslužbě srdečně zveme. (Ranní bohoslužba v tento den nebude).

 

31. 7. 2016
Neděle

sv. Ignác
v 8:30 hod.

Patrocinium kostela
sv. Ignáce z Loyoly

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Ignáce z Loyoly. Poutní bohoslužbu v kostele sv. Ignáce slavíme v 8:30 hodin. (Ostatní kostely dle obvyklého nedělního pořadu).

 

13. 8. 2016
Sobota

M. Beranov -
 – Petrovice
od 9:30 hod.

Pěší pouť z Malého
Beranova do Petrovic
 

Fyzicky nenáročná procházka (cca. 4 km) se mší svatou v Petrovicích.

 

4. 9. 2016
Neděle

areál fary
u sv. Jakuba
od 15:00 do 19.30

Svatojakubské
farní odpoledne

Každoroční farní odpoledne, letos na začátku školního roku, jako příležitost k neformálnímu setkání farníků a přátel, s občerstvením a programem pro dospělé i děti. Začínáme v 15 hod. litaniemi v kostele sv. Jakuba, pak pokračujeme v areálu fary (vstup z ul. Lazebnická).

 

15. 9. 2016
Čtvrtek

Kaple P.M.Bolestné
u sv. Jakuba
v 18:00

Patrocinium poutní kaple
Panny Marie Bolestné

Připomínka patrocinia poutní kaple u kostela sv. Jakuba. Poutní bohoslužbu v 18 hodin celebruje P. Alois Pernička, farář ve farnosti Horní Slatina. (Ranní u sv. Jakuba a večerní u sv. Ignáce není).

 

1. 11. 2016
Úterý

farní sv. Jakuba
v 8:00 a 18:00

Slavnost Všech svatých

Bohoslužby slavnosti Všech svatých.

 

2. 11. 2016
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00,
hřbitov Kalvárie
modlitba v 15 hod.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

Bohoslužby za naše zemřelé v kostele. Modlitba za zemřelé na hřbitově na Kalvárii. (Večerní bohoslužba u sv. Jana Křtitele není.)

 

20. 11. 2016
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Ježíše Krista Krále

Bohoslužby poslední neděle liturgického roku.

 

20. 11. 2016
Neděle

areál fary
od 16 do
18 hodin

„Církevní silvestr“

Příležitost pro farníky k setkání u kávy a čaje i k adventnímu tvoření. Turnaj, hry, rodinná soutěž.Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter