Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2015

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2014 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2015

archiv


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

30. 11. 2014
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

1. adventní neděle B

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.

 

4. 12. 2014
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 9:00 hod.

Setkání kněží
jihlavského děkanátu

Pracovní setkání kněží jihlavského děkanátu v naší farnosti. Koncelebrovaná mše svatá v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba.

 

5. 12. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Po večerní mši svaté zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

8. 12. 2014
Pondělí

kaple P.M.Bolestné
v 8:00 hod.,
farní sv. Jakub
18:00 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužby mariánské slavnosti.

 

13. 12. 2014
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede P. Mgr. Petr Balát, administrátor v Brtnici.

 

14. 12. 2014
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 18:00 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka a modlitba za zemřelé děti v kapli s Pietou ve farním kostele sv. Jakuba.

 

24. 12. 2014
Středa

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(vigilie a v noci) 

Bohoslužby o vigilii slavnosti, např. mše svatá zvláště pro děti nebo „půlnoční“ mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba.

25.12. 2014
Čtvrtek

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(přes den)

Bohoslužby slavnosti přes den.

 

31. 12. 2014
Středa

farní sv. Jakub
15:00 hod.

Památka sv.
Silvestra I., papeže

Mše svatá na poděkování na konci roku a prosba o Boží požehnání do roku nového. Krátké zhodnocení života farnosti.

 

1. 1. 2015
Čtvrtek

všechny kostely
sváteční pořad

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

Bohoslužby slavnosti Panny Marie Bohorodičky v první den nového roku.

 

8. 1. 2015
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 9:00 hod.

Setkání kněží
jihlavského děkanátu

Pracovní setkání kněží jihlavského děkanátu v naší farnosti. Koncelebrovaná mše svatá v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba.

 

18. 2. 2015
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Popeleční středa
den přísného postu

Začátek doby postní. Bohoslužby s udělováním popelce jsou ve farním kostele. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).

 

21. 2. 2015
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Postní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky na začátku doby postní. Pozvání přijal PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem., opat želivský.

 

28. 2. 2015
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Postní duchovní
obnova

Další příležitost k duchovní obnově. Pozvání přijal P. Stefano Pasquero, FSCB, z hnutí Comunione e Liberazione a kaplan ve farnosti u kostela sv. Apolináře, Praha-Nové Město.

 

15. 3. 2015
Neděle

farní sv. Jakub
cca. 11:20,

Misijní koláč

Nabídnutí doma upečených koláčů po skončení mše svaté v 10.30 před kostelem sv. Jakuba. Získané peníze z aukce těchto dobrot podpoří potřebné projekty pro chudé a budou zaslány za naši farnost na účet Papežského misijního díla.

 

18. 3. 2015
Středa

učebna
v 18:00 hod.

Večery pro snoubence
(příprava k manželství)

Několik večerních setkání nad tématy praktického manželského života.

 

19. 3. 2015
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Slavnost sv. Josefa

Bohoslužby ze slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

 

20. 3. 2015
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Udělování svátosti
pomazání nemocných

Přistoupit mohou vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

 

29. 3. 2015
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Květná neděle

Bohoslužby na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi začíná venku před farním kostelem při mši svaté za farnost v 10:30 hod.

 

29. 3. 2015
Neděle

fara
od 15:00 hod.

Farní setkání při
velikonočním vyrábění 

s pletením pomlázek, zdobením vajíček, výrobou velikonočních dekorací.

 

2. 4. 2015
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Zelený čtvrtek

Mši svatou na památku Večeře Páně slavíme společně ve farním kostele. Součástí liturgie je starobylý obřad mytí nohou 12 apoštolům. Večer od 20 do 21 hod. je pak bdění-adorace v „Getsemanské zahradě“.

 

3. 4. 2015
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 15:00 hod.

Velký pátek
den přísného postu

Slavíme společně ve farním kostele. V 8:00 modlitba Křížové cesty, v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.

 

4. 4. 2015
Sobota

farní sv. Jakub
ve 20:00 hod.

Bílá sobota,
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně – Velikonoční vigilie

V sobotu odpoledne možnost tiché adorace u Božího hrobu od 16 do 19:30 hod.
Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně slavíme vždy společně ve farním kostele. Liturgie začíná po západu Slunce venku před kostelem.

5. 4. 2015
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně – přes den

Bohoslužby velikonoční neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou dle obvyklého nedělního pořadu.

 

6. 4. 2015
Pondělí

hřiště
u ZŠ Březinova
od 15:00 hod.

Velikonoční fotbal

Tradiční fotbalový zápas „Svobodní vs. ženatí“.

 

11. 4. 2015
Sobota

areál fary
od 14:00 hod.

Jarní setkání
svatojakubské farnosti

Letos poprvé netradiční jarní odpoledne pro farnost s ochutnávkou specialit.

 

7. 5. 2015
Čtvrtek

sv. Ignác
v 18:00 hod.

Otevření kaple a
požehnání sousoší
Jihlavské piety

Slavnostní otevření mariánské kaple a požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety z kostela sv. Ignáce.

 

14. 5. 2015
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

Bohoslužby ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

24. 5. 2015
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Seslání Ducha Svatého

Letnice. Bohoslužby ze slavnosti dle obvyklého nedělního pořadu.

 

30. 5. 2015
Sobota

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Slavnost posvěcení
farního kostela

Připomínáme si posvěcení hlavního kostela naší farnosti – farního kostela sv. Jakuba Většího (30. 5. 1257) tehdejším olomouckým biskupem Brunem.

 

6. 6. 2015
Sobota

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Slavnost sv. Norberta,
biskupa a zakladatele
řádu premonstrátů

Bohoslužba ke cti zakladatele řádu premonstrátských řeholních kanovníků a magdeburgského arcibiskupa, sv. Norberta z Xanten (+ 6. 6. 1134).

 

6. 6. 2015
Sobota

kaple sv. Václava,
Hybrálec
v 11:00 hod.

Obecní slavnost
v Hybrálci

Bohoslužba v roce připomínky 700. let od založení obce, setkání rodáků a požehnání obecního praporu. Hlavním celebrantem bude P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, ThD., O.Praem., převor Kanonie premonstrátů v Želivě.

 

7. 6. 2015
Neděle

farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

První svaté přijímaní dětí

Farní slavnost prvního svatého přijímání pro děti třetí třídy náboženství, které se připravují v tomto školním roce.

 

12. 6. 2015
Pátek

Nejsv. Srdce Ježíšovo
v 18:00 hod.

Patrocinium kostela
Nejsv. Srdce Ježíšova
 

Připomínka patrona filiálního kostela svatojakubské farnosti – Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Poutní bohoslužby jsou v den slavnosti, tzn. v pátek 12. 6. v 18 hodin a rovněž v neděli 14. 6. v 9:30 hodin, kterou bude celebrovat P. Vojtěch Cyril Kodet, ThD., O.Carm., převor konventu karmelitánů v Praze-Liboci. (Večerní bohoslužba v pátek u sv. Jakuba není).

 

21. 6. 2015
Neděle

sv. Jan Křtitel
v 9:30 hod.,
ostatní kostely
nedělní pořad
kromě M. Beranova

Patrocinium kostela
sv. Jana Křtitele
 

Připomínka patrona filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Jana Křtitele. Poutní bohoslužbu slavíme v neděli 21. 6. v 9:30 hod. v rámci konání havířského průvodu. Bohoslužba ve středu 24. 6. je v kostele jako obvykle.

 

28. 6. 2015
Neděle

areál fary
u sv. Jakuba
od 15:00 hod.

Svatojakubské
farní odpoledne

Každoroční farní odpoledne jako příležitost k neformálnímu setkání farníků a přátel, s občerstvením a programem pro dospělé i děti. Začínáme v 15 hod. litaniemi v kostele sv. Jakuba, pak pokračujeme v areálu fary (vstup z ul. Lazebnická).

 

25. 7. 2015
Sobota

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

SLAVNOST HLAVNÍHO
PATRONA FARNOSTI
a patrocinium
farního kostela
sv. Jakuba Většího

Apoštol sv. Jakub Větší je patronem naší farnosti a je mu zasvěcen farní kostel. Slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Jakuba celebruje J.M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., opat strahovský. K této bohoslužbě ke cti hlavního patrona naší farnosti srdečně zveme.

 

31. 7. 2015
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Patrocinium kostela
sv. Ignáce

Připomínka patrona filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Ignáce z Loyoly. Poutní bohoslužbu v kostele sv. Ignáce slavíme v 18:00 hodin. (Večerní bohoslužba u sv. Jakuba není).

 

15. 8. 2015
Sobota

M. Beranov -
 – Petrovice
od 9:30 hod.

Pěší pouť z Malého
Beranova do Petrovic
 

Fyzicky nenáročná procházka (cca. 4 km) se mší svatou v Petrovicích.

 

15. 9. 2015
Úterý

Kaple P.M.Bolestné
u sv. Jakuba
v 8:00 a 18:00

Patrocinium kaple Panny
Marie Bolestné
 

Připomínka patronky poutní kaple u kostela sv. Jakuba. Bohoslužby u oltáře s Pietou v 8 a v 18 hodin. Poutní bohoslužbu v 18 hodin celebruje J.M. Marian Rudolf Kosík, O.Praem., opat novoříšský.

 

1. 11. 2015
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost Všech svatých

Bohoslužby slavnosti Všech svatých.

 

2. 11. 2015
Pondělí

sv. Jakub
v 8 a 18 hod.,
hřbitov Kalvárie
modlitba v 15 hod.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

Bohoslužby za naše zemřelé v kostele. Modlitba za zemřelé na hřbitově na Kalvárii.

 

22. 11. 2015
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Ježíše Krista Krále

Bohoslužby poslední neděle liturgického roku.

 

22. 11. 2015
Neděle

areál fary
od 15 hodin

„Církevní silvestr“

Příležitost pro farníky k setkání u kávy a čaje i k adventnímu tvoření. Turnaj, hry, rodinná soutěž.Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter