Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2014

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2013 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2014

archiv


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

1. 12. 2013
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

1. adventní neděle A

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.

 

5. 12. 2013
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 9:00 hod.

Setkání kněží
jihlavského děkanátu

Pracovní setkání kněží jihlavského děkanátu v naší farnosti. Koncelebrovaná mše svatá v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba.

 

6. 12. 2013
Pátek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Při večerní mši svaté zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

7. 12. 2013
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem., bývalý kaplan v naší farnosti.

 

8. 12. 2013
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 18:00 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka a modlitba za zemřelé děti v kapli s Pietou ve farním kostele sv. Jakuba.

 

9. 12. 2013
Pondělí

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužby mariánské slavnosti.

 

22. 12. 2013
Neděle

farní sv. Jakub
v 16:00 hod.

Vánoční hra aneb
Co andělé zvěstovali

Divadelní představení ke konci adventu nejen pro rodiče a děti. Na příběhu dvou andělů se nám trochu netradičním způsobem představí vánoční událost narození Ježíše Krista v Betlémě. Přijďte se naladit na vánoční atmosferu.

 

24. 12. 2013
Úterý

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(vigilie)

Bohoslužby o vigilii slavnosti, např. mše svatá zvláště pro děti nebo „půlnoční“ mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba.

25.12. 2013
Středa

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(přes den)

Bohoslužby slavnosti přes den.

 

31. 12. 2013
Úterý

farní sv. Jakub
15:00 hod.

Památka sv.
Silvestra, papeže

Mše svatá na poděkování na konci roku a prosba o Boží požehnání do roku nového. Krátké zhodnocení života farnosti.

 

1. 1. 2014
Středa

všechny kostely
sváteční pořad

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

Bohoslužby slavnosti Panny Marie Bohorodičky v první den nového roku.

 

2. 1. 2014
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 9:00 hod.

Setkání kněží
jihlavského děkanátu

Pracovní setkání kněží jihlavského děkanátu v naší farnosti. Koncelebrovaná mše svatá v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba.

 

5. 3. 2014
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Popeleční středa
den přísného postu

Začátek doby postní. Bohoslužby s udělováním popelce jsou ve farním kostele. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).

 

8. 3. 2014
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Postní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky na začátku doby postní. Vede P. Mikuláš Selvek, O.Praem. z milevského kláštera, administrátor v Sepekově, Hodušíně a Jistebnici.

 

12. 3. 2014
Středa

učebna
v 18:00 hod.

Večery pro snoubence
(příprava k manželství)

Šest na sebe navazujících setkání nad tématy praktického manželského života. Pořádá jihlavský děkanát spolu s proškolenými manželskými páry z Vysočiny.

 

19. 3. 2014
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00,
sv. Jan Křtitel
v 17:00 hod.

Slavnost sv. Josefa

Bohoslužby ze slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

 

4. 4. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Udělování svátosti
pomazání nemocných

Přistoupit mohou vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

 

13. 4. 2014
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Květná neděle

Bohoslužby na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi začíná venku před farním kostelem při mši svaté za farnost v 10:30 hod.

 

13. 4. 2014
Neděle

fara
od 15:00 hod.

Farní setkání při
velikonočním vyrábění 

s pletením pomlázek, zdobením vajíček, výrobou velikonočních dekorací. Zápasy ve stolním fotbálku a hokeji.

 

17. 4. 2014
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Zelený čtvrtek

Mši svatou na památku Večeře Páně slavíme společně ve farním kostele. Součástí liturgie je starobylý obřad mytí nohou 12 apoštolům. Večer od 20 do 21 hod. je pak bdění-adorace v „Getsemanské zahradě“.

 

18. 4. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 15:00 hod.

Velký pátek
den přísného postu

Slavíme společně ve farním kostele. V 8:00 modlitba Křížové cesty, v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.

 

19. 4. 2014
Sobota

farní sv. Jakub
ve 20:00 hod.

Bílá sobota,
Vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání Pá­ně

Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně slavíme vždy společně ve farním kostele. Liturgie začíná po západu Slunce, venku před kostelem. (V sobotu odpoledne také možnost tiché adorace u Božího hrobu od 16 do 19:30 hod.)

20. 4. 2014
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

Bohoslužby velikonoční neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou dle obvyklého nedělního pořadu.

 

23. 5. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
od 17:30 do 23:00 hod.

Noc kostelů

Možnost nahlédnout do posvátné atmosféry hlavního kostela farnosti a poznat život křesťanů a Katolické církve.

 

30. 5. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Slavnost posvěcení
farního kostela

Připomínáme si posvěcení farního kostela sv. Jakuba Většího (30. 5. 1257) olomouckým biskupem Brunem.

 

6. 6. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Slavnost sv. Norberta,
biskupa a zakladatele
řádu premonstrátů

Bohoslužba ke cti zakladatele řádu premonstrátských řeholních kanovníků a magdeburgského arcibiskupa, sv. Norberta z Xanten (+ 1134) v kostele sv. Jakuba v 8:00.

 

8. 6. 2014
Neděle

farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

První svaté přijímaní dětí

Farní slavnost prvního svatého přijímání pro děti třetí třídy náboženství, které se připravují v tomto školním roce.

 

15. 6. 2014
Neděle

areál fary
u sv. Jakuba
(15:00 litanie v kostele,
pak pokračování
v areálu fary)

Farní odpoledne
svatojakubské farnosti 

Každoroční farní odpoledne – příležitost k neformálnímu setkání celé farnosti, s občerstvením a zajímavým programem pro dospělé i děti. Letos poprvé v areálu fary u sv. Jakuba. Začínáme v 15 hod. litaniemi v kostele sv. Jakuba, pak pokračujeme v areálu fary (vstup z ul. Lazebnická).

 

19. 6. 2014
Čtvrtek

kostel Matky Boží
v 17:00 mše svatá

Slavnost Nejsvětějšího
Těla a Krve Páně

Eucharistická slavnost, lidově nazývána „Boží Tělo“. Dopolední bohoslužba v 8:00 u sv. Jakuba, v podvečer společně s bratry minority – mše svatá v 17:00 u Matky Boží s eucharistickým průvodem k sv. Jakubovi, kde bude TeDeum a slavnostní požehnání. (Za špatného počasí průvod nebude.)

 

22. 6. 2014
Neděle

sv. Jan Křtitel
v 9:30 hod.,
ostatní kostely
nedělní pořad
kromě M. Beranova

Titul filiálního kostela
sv. Jana Křtitele
 

Patrocinium filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Jana Křtitele. Slavíme v neděli v rámci konání jihl. havířského průvodu.

 

27. 6. 2014
Pátek

Nejsv. Srdce Ježíšovo
v 19:00 hod.

Titul filiálního kostela
Nejsv. Srdce Ježíšova
 

Patrocinium filiálního kostela svatojakubské farnosti – Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Slavíme v den slavnosti v pátek. (Večerní bohoslužba u sv. Jakuba není).

 

25. 7. 2014
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

SLAVNOST HLAVNÍHO
PATRONA FARNOSTI
a titul farního kostela
sv. Jakuba Většího

Apoštol sv. Jakub Větší je patronem naší farnosti a je mu zasvěcen farní kostel. Slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Jakuba v 18:00 celebruje Mons. Milan Hanuš, generální vikář Řeckokatolického apoštolského exarchátu v ČR a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském. K slavnostní bohoslužbě ke cti hlavního patrona naší farnosti srdečně zveme.

 

31. 7. 2014
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Titul filiálního kostela
sv. Ignáce
 

Patrocinium filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Ignáce z Loyoly.

 

16. 8. 2014
Sobota

M. Beranov -
 – Petrovice
od 9:30 hod.

Pěší pouť z Malého
Beranova do Petrovic
 

Fyzicky nenáročná a pěkná pěší pouť (cca. 4 km) se mší svatou v Petrovicích.

 

15. 9. 2014
Pondělí

Kaple P.M.Bolestné
u sv. Jakuba
v 8:00 a 18:00 hod.

Titul kaple Panny Marie
Bolestné
 

Patrocinium kaple Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba. Poutní bohoslužby v 8 a v 18 hodin.

 

20. 9. 2014
Sobota

Kaple P.M.Bolestné
v 16:00 hod.,
řeholní dům
od 16:45 hod.

Stretnutie nielen pre
Slovákov a Slovenky,
 

…ale aj ich priateľov, známych a lásky :). O 16:00 sv. omša v slovenskom jazyku v kaplnke Bolestnej Panny Márie vo farskom kostole sv. Jakuba a od 16:45 neformálne posedenie s občerstvením – v prípade pekného počasia na dvore, inak v priestoroch „vínnej“ pivnice.

 

1. 11. 2014
Sobota

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00

Slavnost Všech svatých

Bohoslužby slavnosti Všech svatých.

 

2. 11. 2014
Neděle

nedělní pořad
bohoslužeb
hřbitov Kalvárie
modlitba v 15 hod.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

Bohoslužby za naše zemřelé v kostele a modlitba za zemřelé na hřbitově na Kalvárii.

 

23. 11. 2014
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Ježíše Krista Krále

Bohoslužby poslední neděle liturgického roku.Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter