Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2017

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2016 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2017

archiv


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

27. 11. 2016
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

1. adventní neděle A

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést.

 

3. 12. 2016
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede opat novoříšský Marian Rudolf Kosík, O.Praem.

 

6. 12. 2016
Úterý

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Při mši svaté zvláště pro děti zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

8. 12. 2016
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8 hod. a
sv. Ignác
v 18 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužby mariánské slavnosti. Obvyklá čtvrteční adorace není.

 

11. 12. 2016
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 18:00 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka a modlitba za zemřelé děti v mariánské kapli u sousoší Piety ve farním kostele sv. Jakuba.

 

24. 12. 2016
Sobota

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(vigilie a v noci) 

Bohoslužby o vigilii slavnosti, např. mše svatá zvláště pro děti nebo „půlnoční“ mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba.

25. 12. 2016
Neděle

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(přes den)

Bohoslužby slavnosti přes den.

 

31. 12. 2016
Sobota

farní sv. Jakub
15:00 hod.

Památka sv.
Silvestra I., papeže

Mše svatá na poděkování na konci roku a prosba o Boží požehnání do roku nového.

 

1. 1. 2017
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

Bohoslužby slavnosti Panny Marie Bohorodičky v první den nového roku.

 

6. 1. 2017
Pátek

farní sv. Jakub
v 8 a 18 hod.

Slavnost Zjevení Páně

Bohoslužby slavnosti, lidově nazývané „Tří králové“, s požehnáním vody, kadidla a křídy.

 

8. 1. 2017
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Svátek Křtu Páně

Končí vánoční doba.

 

2. 2. 2017
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8 a 18 hod.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

Bohoslužby s požehnáním svící „hromniček“.

 

3. 2. 2017
Pátek

farní sv. Jakub
v 8 a 18 hod.

Památka sv. Blažeje,
biskupa, mučedníka

V závěru bohoslužeb svatoblažejské požehnání.

 

1. 3. 2017
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Popeleční středa
den přísného postu

Začátek doby postní. Bohoslužby s udělováním popelce jsou ve farním kostele. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).

 

31. 3. 2017
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Udělování svátosti
pomazání nemocných

Při mši svaté v pátek před 5. nedělí postní. Přistoupit mohou lidé vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

 

1. 4. 2017
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Postní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v sobotu před 5. postní nedělí před velikonočními svátky. Vede P. Metoděj Zdeněk Kozubík, O.Praem., bývalý farář naší farnosti (od 1. 9. 2001 do 30. 6. 2008).

 

9. 4. 2017
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Květná neděle

Bohoslužby na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi začíná venku před farním kostelem při mši svaté za farnost v 10:30 hod.

 

13. 4. 2017
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Zelený čtvrtek

Mši svatou na památku Večeře Páně slavíme společně ve farním kostele. Součástí liturgie je starobylý obřad mytí nohou 12 apoštolům. Po bohoslužbě následuje bdění-adorace v „Getsemanské zahradě“.

 

14. 4. 2017
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 15:00 hod.

Velký pátek
den přísného postu

Slavíme společně ve farním kostele. V 8:00 modlitba Křížové cesty, v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.

 

15. 4. 2017
Sobotafarní sv. Jakub
v 19.30 hod.

Bílá sobota,

Velikonoční vigilie
Zmrtvýchvstání Pá­ně

V sobotu odpoledne možnost tiché adorace u Božího hrobu od 15.30 do 19 hod.
Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně slavíme společně ve farním kostele. Liturgie začíná v 19.30 hodin venku před kostelem.

16. 4. 2017
Neděle

všechny kostely
velik. pořad

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně

Bohoslužby velikonoční neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou dle obvyklého nedělního pořadu. Večerní bohoslužba není.

 

21. 5. 2017
Neděle

farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

První svaté přijímání dětí

Farní slavnost prvního svatého přijímání pro děti třetí třídy náboženství, které se připravují v tomto školním roce v naší farnosti. Slavnost se koná ve farním kostele.

 

25. 5. 2017
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

Bohoslužby ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

4. 6. 2017
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Seslání Ducha Svatého

Letnice. Bohoslužby ze slavnosti dle obvyklého nedělního pořadu.

 

9. 6. 2017
Pátek

sv. Ignác
od 19 do 23 hod.

Noc kostelů

Možnost nahlédnout do atmosféry jednoho z filiálních kostelů svatojakubské farnosti a poznat život křesťanů a Katolické církve.

 

11. 6. 2017
Neděle

farní sv. Jakub
v 10 hod.

Udělování svátosti
biřmování

Farní slavnost udělování svátosti biřmování pro biřmovance, kteří se připravují v tomto školním roce. Slavnost se koná ve farním kostele při mši svaté v 10 hod. Celebruje pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. (Obvyklé bohoslužby v 8.30, 10.30 a 19.00 ve farnosti nejsou).

 

15. 6. 2017
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 a v 18:00

Slavnost
Těla a Krve Páně

Bohoslužby slavnosti lidově nazývané „Boží tělo“. Večerní bohoslužba ve farním kostele s eucharistickým požehnáním. (Bohoslužba u sv. Ignáce není).

 

23. 6. 2017
Pátek

Nejsv. Srdce Ježíšovo
v 18:00 hod.

Patrocinium kostela
Nejsv. Srdce Ježíšova

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Poutní bohoslužbu v den slavnosti v pátek 23. 6. celebruje P. Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm. v 18 hodin. V neděli 25. 6. je bohoslužba v 8 hodin. (Večerní bohoslužba v pátek u sv. Jakuba není).

 

25. 6. 2017
Neděle

sv. Jan Křtitel
v 9:30 hod.

Patrocinium kostela
sv. Jana Křtitele

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Jana Křtitele na Jánském kopci. (Mše svatá v tento den v Malém Beranově je v 8 hod.)

 

25. 7. 2017
Úterý

farní sv. Jakub
v 18.00 hod.

SLAVNOST HLAVNÍHO
PATRONA FARNOSTI
Patrocinium farního
kostela
sv. Jakuba Většího

Připomínka patrocinia hlavního kostela svatojakubské farnosti a svátek patrona farnosti, sv. Jakuba Většího, apoštola. Bohoslužbu v kostele sv. Jakuba v 18.00 hod. celebruje strahovský opat Michael Josef Pojezdný, O.Praem. (Ranní bohoslužba v tento den není).

 

31. 7. 2017
Pondělí

sv. Ignác
v 18:00 hod.

Patrocinium kostela
sv. Ignáce z Loyoly

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Ignáce z Loyoly. Poutní bohoslužbu v kostele sv. Ignáce slavíme v 18:00 hodin. (Ranní bohoslužba u sv. Jakuba není).

 

10. 9. 2017
Neděle

areál fary
u sv. Jakuba
od 15:00 do 19.30

Svatojakubské
farní odpoledne

Každoroční farní odpoledne, na začátku školního roku jako příležitost k neformálnímu setkání farníků a přátel, s občerstvením a programem pro dospělé i děti. Začínáme v 15 hod. litaniemi v kostele sv. Jakuba, pak pokračujeme v areálu fary (vstup z ul. Lazebnická).

 

15. 9. 2017
Pátek

Kaple P.M.Bolestné
v 18:00

Patrocinium poutní kaple
Panny Marie Bolestné

Připomínka patrocinia poutní kaple u kostela sv. Jakuba. Bohoslužbu u oltáře s Pietou v 18.00 hod. celebruje P. Maximilian Vladimír Filo, O.Praem., farář v Archlebově. (Ranní bohoslužba u sv. Jakuba není).

 

1. 11. 2017
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00

Slavnost Všech svatých

Bohoslužby slavnosti Všech svatých. (Večerní bohoslužba u sv. Jana Křtitele není.)

 

2. 11. 2017
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00,
hřbitov Kalvárie
modlitba v 15 hod.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

Bohoslužby za naše zemřelé v kostele. Modlitba za zemřelé na hřbitově na Kalvárii. (Večerní bohoslužba u sv. Ignáce není.)

 

26. 11. 2017
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Ježíše Krista Krále

Bohoslužby poslední neděle liturgického roku.

 

26. 11. 2017
Neděle

areál fary
od 16 do 18 hod.

„Církevní silvestr“

Můžete se těšit na adventní tvoření, rodinnou soutěž, hry a malé překvapení. Něco dobrého ke kávě a čaji je vítáno…Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter