Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2019

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2018 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2019

průběžně aktualizováno, změna vyhrazena


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

2. 12. 2018
Neděle

všechny kostely
nedělní rozpis

1. adventní neděle C

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést.

 

4. 12. 2018
Úterý

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Při mši svaté zvláště pro děti zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

8. 12. 2018
Sobota

farní sv. Jakub
v 8 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužba mariánské slavnosti.

 

9. 12. 2018
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 17:30 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka na zemřelé děti v mariánské kapli u sousoší bolestné Piety ve farním kostele sv. Jakuba.

 

15. 12. 2018
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede P. Mgr. Jakub Karel Berka, O.Praem.

 

24. 12. 2018
Pondělí

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(vigilie a v noci) 

Bohoslužby o vigilii slavnosti – mše svatá zvláště pro děti a „půlnoční“ ve farním kostele sv. Jakuba.

25. 12. 2018
Úterý

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(přes den)

Bohoslužby slavnosti přes den.

 

31. 12. 2018
Pondělí

farní sv. Jakub
vánoční rozpis

Památka sv. Silvestra

Mše svatá na poděkování na konci roku a prosba o Boží požehnání do roku nového je v 15.00 ve farním kostele.

 

1. 1. 2019
Úterý

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

Bohoslužby slavnosti Panny Marie Bohorodičky v první den nového roku.

 

6. 1. 2019
Neděle

všechny kostely
nedělní rozpis

Slavnost Zjevení Páně

Bohoslužby slavnosti, lidově nazývané „Tří králové“, s požehnáním vody, kadidla a křídy.

 

2. 2. 2019
Sobota

farní sv. Jakub
v 8 hod.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

Bohoslužba s požehnáním svící „hromniček“.

 

6. 3. 2019
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Popeleční středa
den přísného postu

Začátek doby postní. Bohoslužby s udělováním popelce jsou ve farním kostele. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).

 

23. 3. 2019
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Postní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v sobotu před 3. postní nedělí před velikonočními svátky. Vede P. ThLic. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, PhD., O.Praem. ze Strahovského kláštera v Praze.

 

31. 3. 2019
Neděle

sv. Ignác v 8.30,
sv. Jakub v 10.30

Misijní koláč

Dobročinná akce na podporu Papežského misijního díla.

 

5. 4. 2019
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.

Udělování svátosti
pomazání nemocných

Při mši svaté v pátek před 5. nedělí postní. Přistoupit mohou lidé vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

 

14. 4. 2019
Neděle

všechny kostely,
večerní není

Květná neděle

Bohoslužby na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi začíná venku před farním kostelem při mši svaté za farnost v 10:30 hod. Večerní bohoslužba není.

 

14. 4. 2019
Neděle

farní centrum
sv. Norberta

Setkání při
velikonočním vyrábění

Tradiční setkání v prostorách fary. Od 16.00 si můžete uplést pomlázku, vyrobit velikonoční dekorace, nazdobit vajíčka, zahrát si hry nebo si jen popovídat u kávy a čaje.

 

18. 4. 2019
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Zelený čtvrtek

Mši svatou na památku Večeře Páně slavíme společně ve farním kostele. Součástí liturgie je starobylý obřad mytí nohou apoštolům. Po bohoslužbě následuje bdění-adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20.30 hod.

 

19. 4. 2019
Pátek

farní sv. Jakub
v 8:00 a 15:00 hod.

Velký pátek
den přísného postu

Slavíme společně ve farním kostele. V 8:00 modlitba Křížové cesty, v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.

 

20. 4. 2019
Sobotafarní sv. Jakub
v 20.00 hod.

Bílá sobota,

Velikonoční vigilie
Zmrtvýchvstání Pá­ně

V sobotu odpoledne možnost tiché adorace u Božího hrobu od 16.00 do 19.30 hod.
Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně slavíme společně ve farním kostele. Liturgie začíná v 20.00 venku před kostelem.

21. 4. 2019
Neděle

všechny kostely
velik. pořad

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně

Bohoslužby velikonoční neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou dle obvyklého nedělního pořadu. Večerní bohoslužba není.

 

24. 5. 2019
Pátek

farní sv. Jakub a
kaple
P. M. Bolestné

Noc kostelů

Další ročník akce.

 

30. 5. 2019
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 8:00 hod.,
sv. Ignác
v 18:00 hod.

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

Bohoslužby ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

2. 6. 2019
Neděle

farní sv. Jakub
v 10:30 hod.

První svaté přijímání dětí

Farní slavnost prvního svatého přijímání pro děti třetí třídy náboženství, které se připravují v tomto školním roce v naší farnosti. Slavnost se koná ve farním kostele.

 

6. 6. 2019
Čtvrtek

sv. Jakub v 8:00

Slavnost sv. Norberta,
biskupa, zakladatele
premonstrátského řádu

Bohoslužba ke cti zakladatele řádu premonstrátských řeholních kanovníků a magdeburgského arcibiskupa, sv. Norberta z Xanten (+ 6. 6. 1134).

 

9. 6. 2019
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Seslání Ducha Svatého

Letnice. Bohoslužby ze slavnosti dle obvyklého nedělního pořadu.

 

16. 6. 2019
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

Slavnost
Nejsvětější Trojice

Bohoslužby ze slavnosti dle obvyklého nedělního pořadu.

 

23. 6. 2019
Neděle

sv. Jan Křtitel
v 9:30 hod.

Patrocinium kostela
sv. Jana Křtitele

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Jana Křtitele na Jánském kopci. (Mše svatá v tento den v Malém Beranově je v 8 hod. Mše svatá v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba mimořádně není.)

 

28. 6. 2019
Pátek

Nejsv. Srdce Ježíšovo
v 18:00 hod.

Patrocinium kostela
Nejsv. Srdce Ježíšova

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Poutní bohoslužba v den slavnosti v pátek 28. 6. v 18 hodin. V neděli 30. 6. je bohoslužba v 9.30 hodin. (Večerní bohoslužba v pátek u sv. Jakuba není).

 

25. 7. 2019
Čtvrtek

farní sv. Jakub
v 18.00 hod.

SLAVNOST HLAVNÍHO
PATRONA FARNOSTI
Patrocinium farního
kostela
sv. Jakuba Většího

Slavnost patrona farnosti sv. Jakuba Většího, apoštola a patrocinium farního kostela naší farnosti. Poutní bohoslužbu celebruje ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., opat strahovský a vikář generálního opata pro česko-slovenskou cirkárii řádu společně s dalšími kněžími. (Ranní bohoslužba u sv. Jakuba není).

 

31. 7. 2019
Středa

sv. Ignác
v 17:00 hod.

Patrocinium kostela
sv. Ignáce z Loyoly

Připomínka patrocinia filiálního kostela svatojakubské farnosti – sv. Ignáce z Loyoly. Poutní bohoslužbu v kostele sv. Ignáce slavíme v 17:00 hodin. (Ranní bohoslužba u sv. Jakuba není).

 

15. 8. 2019
Čtvrtek


Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

 

14. 9. 2019
SobotaSvátek Povýšení
svatého kříže

 

15. 9. 2019
NedělePatrocinium poutní kaple
Panny Marie Bolestné

 

1. 11. 2019
PátekSlavnost Všech svatých

 

2. 11. 2019
Sobota
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

 

24. 11. 2019
NeděleSlavnost
Ježíše Krista KráleCopyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter