Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

< < O úroveň výše

sv. Jakub Větší

Z historie farního kostela sv. Jakuba Většího – národní kulturní památky

Téměř současně začali jihlavští měšťané stavět tři velké kostely (kostel sv. Jakuba, Nanebevzetí Panny Marie a Povýšení sv. Kříže), v nichž po další staletí nashromáždili nesmírné umělecké poklady.Farní kostel za náměstím, jehož věže odevšud dominují městu, byl zasvěcen patronu horníků sv. Jakubovi. Jedná se o gotický kostel s dlouhým kněžištěm, trojlodní halou a dvěma věžemi v západním průčelí, které je prolomeno ústupkovým portálem. Kostel byl několikrát zničen požáry i nepřátelskou palbou za dobývání Jihlavy, ale vždy byl opět obnoven.

Zahájení chrámové stavby spadá do doby po vzniku královského horního města Jihlavy (mezi 1240–1243). Gotický kostel byl v květnu 1257 olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku posvěcen a povýšen na kostel farní. Do té doby bývala fara u kostelíka sv. Jana Křtitele. První farářem se stal Štěpán, významná postava nejranějších dějin města.

Počátkem 14. století byla dokončena stavba severní strážní věže vysoké 63 metrů, která dnes slouží jako věž vyhlídková a odkud se otvírá pohled na město i okolí. Při přestavbě v letech 1373–1379 byla dokončena stavba trojlodí jeho zaklenutím křížovou klenbou, když sem byl vsazeny čtyři osmiboké sloupy. Zároveň vzniklo šnekové schodiště na jižní straně kostela a patro sakristie. Ve 30.letech 15.století dostává kostel jižní věž – zvonovou. Do historie se zapsal kostel v roce 1436, kdy se zde v průběhu jihlavských kompaktátních jednání 5. července konala za přítomnosti císaře Zikmunda slavnostní mše a vyhlášení kompaktát v češtině. Zajímavostí je, že druhého dne zde byla, k velké nelibosti Jihlavských, sloužena Janem Rokycanou husitská mše s přijímáním pod obojí. Roku 1523 postihl Jihlavu jeden z největších požárů v dějinách města. Tehdy vyhořel i kostel sv. Jakuba včetně obou věží a následná oprava trvala 40 let. V roce 1548 se začala povážlivě vychylovat ze své osy jižní věž, bylo tedy nutné snížit ji na dnešních 54 metrů, neboť hrozilo její zřícení. Významnou událostí bylo roku 1563 slavnostní vysvěcení nového velkého zvonu, tradičně zvaného „Zuzana“. Zvon se jmenuje podle bohaté jihlavské lazebnice Zuzany Spiesserové, která na jeho zhotovení přispěla značnou částkou. Je to druhý největší zvon na Moravě, vysoký 1,82 m a vážící 7 086 kg. Roku 1591 získali zdejší patronátní právo strahovští premonstráti. Poslední změna půdorysu kostela spadá do barokní doby. V roce 1702 byla přistavěna na severní straně kostela kaple Bolestné Panny Marie oddělená od vlastního chrámu barokní mříží.

Kostel byl vždy pokladnicí uměleckých předmětů. Z gotické doby vyniká především unikátní Pieta (kolem 1330), překrásná socha sv. Kateřiny (kolem roku 1400) i faksimile tzv. Přemyslovského kříže. Cenná je i pozdně gotická socha sv. Jakuba ze začátku 16. století. Největším obrazem je 7,5 m vysoký obraz hlavního oltáře „Stětí sv. Jakuba“ od jednoho z dvorních malířů císařovny Marie Terezie, jihlavského rodáka J. N. Steinera. Kněžiště nese výraznou secesní výzdobu, která vznikla v rámci puristické úpravy interiéru v letech 1898 – 1904. V roce 1922 provedla firma August Wolfholz z Berlína náročné statické zajištění severní věže. Roku 1987 byl upraven interiér chrámu, když byla odstraněna nevhodná secesní výzdoba trojlodí. V září 2008 byl farní kostel sv. Jakuba Většího vyhlášen národní kulturní památkou.

Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově proběhla v letech 1999 až 2006 obnova nedílné součásti kostela – kaple Panny Marie Bolestné. V letech 2008 až 2010 pak proběhla první etapa obnovy interiéru kostela. Další práce pokračují. V letech 2017 až 2019 probíhá generální oprava střechy a krovu kostela, viz informace ZDE.

Na různých etapách obnovy se finančně podílí:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Evropská unie
  • Město Jihlava
  • Kraj Vysočina

Farní kostel spolu s kaplí Panny Marie Bolestné je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů. Rozpis bohoslužeb najdete ZDE. Turisté si mohou kostel prohlédnout, při respektování posvátnosti prostoru, přibližně půl hodiny před každou bohoslužbou a po ni až do uzavření. Skupinové prohlídky kostela s kaplí lze domluvit s farářem farnosti, kontakt ZDE.

Kostel je celoročně otevřen k nahlédnutí přes zádveří hlavního vchodu a poutní kaple Panny Marie Bolestné je v letní sezoně z Jakubského náměstí přes mříž vchodu.

Z důvodu probíhající generální opravy střechy a krovu kostela je od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2019 uzavřena severní věž s vyhlídkovým ochozem. Rovněž prohlídka krovu farního kostela není pro turisty v současné době možná. V budoucnosti bude krov součástí rozšířené prohlídkové trasy, předpokladem je realizace probíhající generální opravy střechy a krovu farního kostela.

Autor: Jan Kodet, Petr Ivan Božik, Libor Šturc.
Použitá literatura: Cvek, V.-Hoffmann, F.-Laštovička, Z.-Pisková, R.: Jihlava. Praha 1997; Jaroš, Z.: Gotická Jihlava. Jihlava 1993; Jaroš, Z.-Křesadlo, K.: Jihlava. Jihlava 1996; Archiv Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Fotografie farního kostela

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter