Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Péče o památky

Smysl, závazek i úkol…

Před úvahou nad jakýmikoliv sakrálními stavbami (zvláště kostely) z hlediska památky a péče o ní, je nutné seznámit se důkladně s tím, co vlastně kostely jsou, proč se kostely staví a k čemu slouží. A to jako celky, tak jejich jednotlivé části, které ukazují na církev jako na shromáždění věřících, mezi nimiž je přítomen Bůh. Toto shromáždění v kostelech naslouchá Bohu, připomíná si jeho činy v dějinách, prosí ho o pomoc v řešení životních situací a zároveň se kolem něj shromažďuje a vytváří společenství. To vše s cílem dovršit svůj život v Bohu ve věčnosti. Toto společenství tak přesahuje tok času v kontextu dějin. Proto jsou kostely především místem života církve.

Bez těchto souvislostí nemůžeme nikdy pochopit podstatu a důvod existence kostelů jako staveb a jejich význam jako živých domů, kde se shromažďuje církev k slavení liturgie. Dokonce hrozí, že je budeme více či méně považovat pouze za hodnotu kulturního dědictví, které uchovává různé umělecké styly jako svědectví jednotlivých etap dějin. Čili za jakési „muzeum“.

Kulturní dědictví (stavební a architektonické prvky, výzdoba, mobiliář apod.) sakrálních staveb i toho největšího významu vznikalo a vyrůstalo ze vztahu k podstatě kostela, k Bohu. Kostely jsou vyjádřením prožíváni vztahu člověka k Bohu. Proto lze říci, že právě smysl kostela dává kulturnímu dědictví v něm jeho hodnotu. Vztah člověka k Bohu je ale skutečností živou, odrážející existenci člověka v přítomnosti. V tomto smyslu tedy můžeme říct, že kostel jako stavba také „žije“. Každá obnova kostela tedy má být prováděna v tomto duchu.

Katolická církev je instituce s nepřerušenou existencí přes dvě tisíciletí a o své kulturní dědictví pečuje. Rovněž tak Královská kanonie premonstrátů na Strahově existující téměř devět staletí (od roku 1143 dodnes), pod jejíž patronátem je historicky i naše jihlavská svatojakubská farnost pečuje o sakrální stavby, další objekty a areály v jejím vlastnictví. 


Děkujeme také za finanční pomoc – sponzorské dary. Na webu farnosti najdete vpravo dole klikací odkaz na Královskou kanonii premonstrátů na Strahově (Strahovský klášter). Pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře po kliknutí na jeho logo. Nebo se obraťte přímo na faráře farnosti, který tuto pomoc zprostředkuje.

Pokud chcete podpořit svatojakubskou farnost, s vděčností také přijmeme váš příspěvek na farním účtu č. 1465112349 / 0800. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.


Královská kanonie premonstrátů na Strahově se snaží postupně pečovat o všechny nemovité i movité památky a o další stavby a prostory ve svém vlastnictví v různých částech naší republiky a pomáhat i v zahraničí.
Také u nás v Jihlavě – ve farnosti u kostela sv. Jakuba. Od návratu premonstrátů po roce 1989 až do poloviny roku 2016 úspěšně zastřešovala mj. obnovu všech kostelů v rámci svatojakubské farnosti. Po roce 2016 pak nadále velkoryse obnovuje náš hlavní kostel sv. Jakuba Většího, kapli Panny Marie Bolestné, budovu fary a řeholního domu a přilehlý areál. Prioritou jsou akce dle aktuálních možností v konkrétním roce.

Vlivem některých vnitrocírkevních kroků pak od roku 2016 zastřešuje obnovu kostelů sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova včetně přilehlého areálu a kostela Svatého Ducha, dál pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba tzn. Biskupství brněnské. Protože tolik mediálně probírané tzv. „církevní restituce“ se svatojakubské farnosti netýkají, máme pak jako farnost k opravám jen velmi omezené finanční možnosti a obnova všech výše zmíněných kostelů tak bude pokračovat pouze v režimu omezených finančních možností tzn. řádově nižších, než s pomocí Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Přehled některých větších dosavadních akcí najdete na na stránkách farnosti (viz menu „Péče o objekty“). Několik akcí dalších je již naplánováno nebo připraveno. Děkujeme všem, kdo nám v těchto projektech jakkoliv pomáhají.

strahovští premonstráti v Jihlavě

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter