Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Příprava k biřmování

AKTUALITY

Biřmování: neděle 11. červen 2017 při mši svaté v 10 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího.
Udělovatel: Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

O SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Biřmování je svátost úzce spojená se křtem a společně s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je chápána také jako stvrzení osobního rozhodnutí pro život s Kristem. Tuto svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Její přijetí je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Příprava v naší farnosti se otevírá vždy jednou za několik let. Svátost biřmování pak bývá udělována při mši svaté slavené (pokud je to možné) ve farním kostele farnosti.

Několik poznámek z Kodexu kanonického práva (CIC/1983) o biřmování:

Kán.879 Svátost biřmování vtiskuje trvalé znamení; jí se pokřtění, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, obohacují darem Ducha Svatého a dokonaleji se spojují s církví; tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Kristovými a šířili a obhajovali víru.
Kán.889 §1. K přijetí biřmování je způsobilý každý pokřtěný, a to pouze pokřtěný, který dosud nebyl biřmován. §2. K tomu, aby někdo byl biřmován mimo nebezpečí smrti, se vyžaduje, aby měl užívání rozumu, byl vhodně poučen, řádně připraven a mohl obnovit křestní závazky.
Kán.890 Věřící jsou povinni přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu; jejich rodiče, duchovní pastýři, hlavně faráři dbají, aby věřící byli řádně poučeni o této svátosti a přijali ji ve vhodnou dobu.
Kán.892 Biřmo­vanec má mít kmotra, pokud je to možné; úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí.
Kán.893 §1. K tomu, aby byl někdo kmotrem, je třeba, aby splnil podmínky podle kán. 874 (viz níže). §2. Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol zastával při křtu.
Kán.874 §1. Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 1) aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě; jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel; musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu; 2) aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní biskup nestanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku; 3) aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství; 4) aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným; 5) aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

PŘÍPRAVA V ROCE 2016/17 V NAŠÍ FARNOSTI

K přípravě se u nás může přihlásit každý, kdo již je pokřtěný v katolické církvi. Věková hranice v naší farnosti je dle dosavadních zkušeností dovršených 16 let a starší. Přihlášky jsou od neděle 25. září 2016 ve všech kostelech svatojakubské farnosti nebo ke stažení zde:

Přihláška k biřmování pdf

K přihlášce je třeba doložit také aktuální Výpis z křestní matriky z farnosti křtu (u pokřtěných ve svatojakubské farnosti stačí datum a místo křtu uvést ve formuláři přihlášky) a u ženatých a vdaných doložit také potvrzení o církevním sňatku (pokud údaje o sňatku nejsou již součástí Výpisu z křestní matriky).

Vyzvednout a vyplnit přihlášku (všechny údaje) a obstarat si aktuální Výpis z křestní matriky příp. potvrzení o církevním sňatku si můžete během následujících šesti týdnů až do prvního setkání.

Odevzdání formalit a zápis biřmovanců (osobně) proběhne na prvním setkání v pondělí 7. listopadu 2016 při mši svaté v 18.00 v kostele sv. Jakuba. Příprava bude probíhat při pondělních večerních bohoslužbách. Závěr přípravy bude věnován vlastnímu průběhu obřadu udělování svátosti. K úspěšnému absolvování přípravy je potřebná účast na přípravních setkáních (ve vlastním zájmu). Přílišná absence znamená její neúspěšné absolvování. – Ti, kterým čas přípravy nevyhovuje, si mohou domluvit přípravu v místě svého studia nebo v jiné farnosti. K připuštění k svátosti biřmování u nás pak postačí doložit písemné potvrzení z jiné farnosti o absolvované přípravě.

Termín udělování svátosti biřmování ve farním kostele sv. Jakuba bude oznámen po domluvě s biskupstvím ke konci období přípravy. – Ti, kterým termín nebude vyhovovat mohou pak přistoupit k biřmování v okolních farnostech. Písemné potvrzení o absolvované přípravě obdrží v kanceláři naší farnosti na vyžádání.

DOPORUČUJEME PRO BIŘMOVANCE

V rámci přípravy na přijetí svátosti křesťanské dospělosti se obecně doporučuje intenzivnější život víry (i modlitbou) a častější účast na bohoslužbách (nedělní účast je samozřejmostí). Před přijetím biřmování přistupují biřmovanci také k svátosti smíření. Níže pak doporučujeme několik knižních titulů ke čtení během období přípravy (ale samozřejmě nejenom během ní), které si lze zakoupit a jistě i u někoho zapůjčit…

  1. Písmo svaté Nového zákona – o životě Ježíše Krista a prvním období života Církve. Doporučujeme liturgický překlad opatřený poznámkami, protože ten je oficiálním textem užívaným při liturgii katolické církve. (V nouzi lze ale použít i český ekumenický překlad):

NOVÝ ZÁKON český liturgický překlad
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006
nebo kterékoliv starší vydání např.NOVÝ ZÁKON český liturgický překlad
Česká liturgická komise, Praha 1989


  1. O katolické víře – výklad článků víry:

KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE podrobný výklad
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002
YOUCAT vydání pro mladé
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011

  1. O liturgii – zamyšlení nad slavením mše svaté z pera pařížského arcibiskupa kardinála Lustigera:

Jean-Marie Lustiger: TAJEMSTVÍ EUCHARISTIE
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008

  1. O vyznání víry katolické církve – krásný výklad víry z pera papeže Benedikta XVI.:

Joseph Ratzinger: ÚVOD DO KŘESŤANSTVÍ výklad apoštolského vyznání víry
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007


(Publikováno: 24. 9. 2016, Aktualizováno: 1. 6. 2017)

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter